ສາລະວັນໜ້າຫ່ວງ ຝົນຕົກໜັກ ລະດັບນໍ້າສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

320

ຮູບພາບປະລິມານນ້ຳ ເຊເສັດ ເມືອງ ສາລະວັນ ແຂວງ ສາລະວັນ

ເຫັນວ່າປະລິມານນ້ຳ ແມ່ນໃກ້ຈະເຕັມຝັ່ງແລ້ວ ເນື່ອງຈາກມີຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ


ໂດຍລ່າສຸດ, ນາຍບ້ານໄດ້ປະກາດແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ກະກຽມມ້ຽນເຄື່ອງ,

.

ສັດລ້ຽງ ແລະ ກຽມຮັບມືກັບນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ອາດຈະຂື້ນໃນຕໍ່ໜ້າ