ແນະນຳການແຈ້ງມອບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກຄ່າເຊົ່າ ຜ່ານລະບົບ TaxRIS

341

ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ໃນຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແນະນຳ ການແຈ້ງມອບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກຄ່າເຊົ່າ ຜ່ານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ (TaxRIS)

ແລະ ມອບໃບຢັ້ງຢືນເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍຄ່າ່ເຊົ່າ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຄຳເຜັ່ນ ບຸບຜາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ.

ເຊິ່ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມການແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທີ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີດິນ, ເຮືອນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ, ພາຫະນະ, ເຄື່ອງກົນຈັກ  ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກໍານົດ.

ສະນັ້ນ, ກະຊວງການເງິນຈຶ່ງອອກແຈ້ງການໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂື້ນທະບຽນແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເສຍອາກອນແບບມອບເໝົາ ໃຫ້ຫັນມາໃຊ້ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝໃນການແຈ້ງ ແລະ ຊໍາລະອາກອນຜ່ານທະນາຄານດ້ວຍຕົນເອງ.