ປະຫວັດເງິນກີບລາວ ແຕ່ອະດີດເຖິງປັດຈຸບັນ.

1249

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 51 ປີ ທາງທິມງານພວກເຮົາ ຈະຂໍຍົກເອົາປະເດັນກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເງິນກີບລາວ ນັບແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ເພື່ອມາໃຫ້ທຸກທ່ານຮັບຊາບ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ນອກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດຊອກລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປື້ມປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເງິນກີບ ທີ່ຖຶກຕີພິມເປັນຫົວສີແດງ ລຸ່ມນີ້:

ປັດຈຸບັນ ເງິນກີບລາວທີ່ໃຊ້ແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍທົ່ວໄປ ປະກອບມີ: ໃບ 500 ກີບ, 1.000 ກີບ, 2.000 ກີິບ, 5.000 ກີບ, 10.000 ກີບ, 20.000 ກີບ, 50.000 ກີບ ແລະ 100.000 ກີບ.