ທຳໃຈໄວ້!!! ການເງິນແຈ້ງພະນັກງານສັນຍາ ແລະ ອາສາບໍ່ຕ້ອງຄອງຄອຍໂກຕ້າ

1241

ດ້ວຍສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມສະຖຽນທາງດ້ານການເງິນ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍອົງກອນນັບທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໄດ້ມີການປັບຫຼຸດຈໍານວນບຸກຄະລາກອນລົງ, ຂະນະທີ່ພາກລັດໂດຍສະເພາະກະຊວງການເງິນ ກໍ່ໄດ້ມີການລຸລ່ວງພະນັກງານທີ່ເປັນສັນຍາຈ້າງ ແລະ ສາສະໝັກທີ່ປະຈໍາຢູ່ຂະແໜງການເງິນທັງໃນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນອອກຊອກວຽກໃໝ່ ບໍ່ຕ້ອງຄອງຄອຍໂກຕ້າລັດຖະກອນ ເນື່ອງຈາກໂຕເລກຈຳກັດ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 144/ນຍ, ລົງວັນທີ 08 ພຶດສະພາ 2017; ອີງຕາມ ແຈ້ງການຂອງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 4042/ກງ, ລົງວັນທີ 06 ທັນວາ 2016 ແລະ ອີງຕາມ ການຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາກະຊວງການເງິນ ຄັ້ງວັນທີ 04 ກັນຍາ 2019.

ເປັນພຽງພາບປະກອບຂ່າວ

ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການແນະນຳເພີມເຕີມ ສະບັບເລກທີ 3954 /ກງ ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2019 ເຖິງທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ວິທະຍາໄລການເງິນ; ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ, ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິນເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ ເລື່ອງ: ການຮັບເອົາພະນັກງານຕາມສັນຍາ ແລະ ອາສາສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ຂະແໜງການເງິນ.

ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນຂະແໜງການເງິນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງມີພະນັກງານຕາມສັນຍາ ແລະ ອາສາສະໝັກ ຈໍານວນ 1.547 ຄົນ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ດົນນານ, ຈໍານວນໜຶ່ງກໍ່ມີການຄອງຄອຍເຮັດວຽກເພື່ອລໍຖ້າໂກຕ້າ ລັດຖະກອນໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ທິດຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານໃຫ້ມີການຫຼຸດຈໍານວນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ໂກຕ້າລັດຖະກອນໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີນັບມື້ນັບໜ້ອຍລົງເຊັ່ນ: ໃນປີ 2018 ກະຊວງການເງິນໄດ້ຮັບໂກຕ້າລັດຖະກອນໃໝ່ ຈໍານວນ 50 ຄົນ ແລະ ປີ 2019 ຈໍານວນ 25 ຄົນ ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຕາມລໍາດັບ. ສ່ວນຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນອາສາສະໝັກມາຫຼາຍປີເຊັ່ນ: 3 ປີ, 5 ປີ, 8 ປີ, 10 ປີ ແລະ ອາສາສະໝັກຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ມີອາຍຸຈະກາຍ 35 ປີ ກໍ່ໄດ້ມີການສະເໜີ ຫຼື ຮ້ອງຂໍເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ດ້ວຍເຫດຜົນເປັນອາສາສະໝັກມາຫຼາຍປີແລ້ວຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນເທື່ອ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 74/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2015 ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນເອກະພາບໃນຂະແໜງການເງິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການແນະນໍາເພີ່ມເຕີມເຊິ່ງມີບາງເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 4042/ກງ, ລົງວັນທີ 06 ທັນວາ 2016 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ໃຫ້ລຸລ່ວງພະນັກງານຕາມສັນຍາ ແລະ ອາສາສະຫນັກທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ໄປຊອກວຽກງານໃໝ່, ບໍ່ໃຫ້ຄອງຄອຍລໍຖ້າຕົວເລກໂກຕ້າລັດຖະກອນໃໝ່ ຫຼື ໄປຍົກລະດັບການສຶກສາຕື່ມ; ພາຍຫຼັງທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ຮັບໂກຕ້າລັດຖະກອນໃໝ່ແລ້ວ ແລະ ໄດ້ປະກາດຮັບສະໝັກສອບເສັງເອົາ ລັດຖະກອນໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີຈຶ່ງມາຢື່ນເອກະສານເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງເຂົ້າລັດຖະກອນໃໝ່ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ແລະ ອາສາສະຫມັກທີ່ມີອາຍຸເກີນ 35 ປີແລ້ວນັ້ນ ກະຊວງການເງິນຈະບໍ່ຮັບການພິຈາລະນາໃຫ້ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບ ເລກທີ 74/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2015 ມາດຕາ 17 ເງື່ອນໄຂເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃຫມ່ແມ່ນມີອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປແຕ່ບໍ່ເກີນ 35 ປີ; ບໍ່ໃຫ້ຖືເອົາການເຂົ້າເປັນພະນັກງານຕາມສັນຍາ ແລະ ອາສາສະໝັກມາຫຼາຍປີເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂຮັບເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ເພາະວ່າການເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ຫ້າມມອບວຽກທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ແລະ ອາສາສະໝັກຮັບຜິດຊອບຢູ່ແຕ່ລະບ່ອນ; ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 74/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2015 ຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍສະເພາະມາດຕາ 84 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໃຫ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານຕາມສັນຍາ ແລະ ອາສາສະຫມັກແລ້ວໃຫ້ລາຍງານກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານກະຊວງການເງິນ, ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການແມ່ນ ໃຫ້ເອົາອອກຈາກບ່ອນສັງກັດຢູ່ຂະແໜງການເງິນເລີຍ.