7 ບ້ານຊົນເຜົ່າຕະໂອ້ຍ ມີນໍ້າສະອາດຊົມໃຊ້ແລ້ວ, ກ່ອນໜ້ານີ້ຊາວບ້ານຕ້ອງຕັກນ້ຳໄກ 3 ກິໂລ

482

ເມື່ອເວົ້າເຖິງນໍ້າກິນນໍ້າໃຊ້ຢູ່ 7 ບ້ານຊົນເຜົ່າຕະໂອ້ຍ, ກຸ່ມບ້ານ ຕະຫຼຸງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ປະສົມ ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ແຂວງສາລະວັນ ທີ່ມີພົນລະເມືອງ ທັງໝົດ 3.228, ຍິງ 1.629 ຄົນ ຜ່ານມາແມ່ນພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກພໍສົມຄວນ ປະຊາຊົນຕ້ອງຍ່າງໄປຕັກນໍ້າຢູ່ຫ້ວຍ ທີ່ໄກຈາກບ້ານ 3 ກິໂລແມັດ ໃຊ້ເວລາກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ໃນລະດູຝົນ ນໍ້າຫ້ວຍດັ່ງກ່າວ ຂຸ່ນ ມີຄວາມເປິະເປື້ອນຫຼາຍ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງ ອາຫານໄດ້.

ສະນັ້ນ; ໃນກອງປະຊຸມວາງແຜນພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ທ້າຍປີ 2018 ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງ ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາການກໍ່ສ້າງເຈາະນໍ້າບາດານ ຢູ່ກຸ່ມ ຕະຫຼຸງ 6 ບໍ່ ແລະ ກຸ່ມປະສົມ 3 ບໍ່ ເປັນບຸລິມະສຸດຂອງກຸ່ມບ້ານໃຜມັນ ແລະ ຖືກຮັບຮອງຢູ່ກອງປະຊຸມປະສານງານການວາງແຜນຂັ້ນເມືອງ.

ການກໍ່ສ້າງເຈາະນໍ້າບາດານ ຢູ່ກຸ່ມຕະຫຼຸງມີ 6 ບໍ່, ມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ ທັງໝົດ 182 ລ້ານກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 7 ລ້ານກວ່າ ກີບ, ກຸ່ມປະສົມມີ 3 ບໍ່, ມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 95 ລ້ານກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 3 ກວ່າກີບ ເຊິ່ງທັງ 2 ກຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີ່ມລົງມືຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ເດຶອນເມສາ ປີ 2019 ແລະ ສຳເລັດໃນເດຶອນມິຖຸນາ ປີ 2019. 

ການກໍ່ສ້າງນໍ້າບາດານ 9 ບໍ່ຢູ່ 2 ກຸ່ມບ້ານນີ້ ປະຈຸບັນ ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພໍ່ ແມ່ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂື້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ ຫຼຸດຜ່ອນແຮງ ງານແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄປຕັກນໍ້າໄກ ພ້ອມທັງມີນໍ້າສະອາດຊົມ ໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຢ່າງແທ້ຈິງ.