ລັດຖະບານ ຕັ້ງເປົ້າປີ 2030 ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ລາວ ກວມເອົາ 30% ຂຶ້ນໄປ

267

ເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈາກຕ່າງປະເທດ ກໍຄືຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼອອກຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຍານພາຫະນະ, ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຈາກການນຳໃຊ້ລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເປັນການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດ, ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ມີມະຕິເລກທີ 08/ລບ ລົງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍ ການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະສູ້ຊົນຮອດປີ 2025 ໃຫ້ອັດຕາສ່ວນລົດໄຟຟ້າທີ່ຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມ ກວມເອົາຢ່າງໜ້ອຍ 1% ຂອງຈຳນວນພາຫະນະທັງໝົດ ແລະ ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ກວມເອົາ 30% ຂຶ້ນໄປ.

May be an image of car

ໄດ້ກຳນົດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍລົດໄຟຟ້າ ຄື:

1 ເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍລົດໄຟຟ້າ.

2 ລັດຈະບໍ່ຈຳກັດດ້ານໂກຕາໃນການນຳເຂົ້າລົດໄຟຟ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນລາຄາຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ.

3 ລົດໄຟຟ້າທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກນິກ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ມີສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍອຸປະກອນຕ່າງໆ ລວມທັງມີລະບົບກໍາຈັດ-ຈັດການໝໍ້ໄຟທີ່ເສື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກກິດຈະການລົດໄຟຟ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມຢ່າງເປັນລະບົບ.

4 ເຫັນດີກຳນົດປ້າຍ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍ ເປັນສັນຍາລັກສະເພາະສຳລັບລົດໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປສາມາດຈໍາແນກໄດ້ງ່າຍ.

No photo description available.