ຂົວມິດຕະພາບ 1 ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າທຸກປະເພດ ເລີ່ມນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ

420

ກະຊວງການເງິນ ເລີ່ມນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ໃນການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທຸກປະເພດ, ບັນດາຜູ້ປະກອບການທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວໃຫ້ຂຸ້ນຂ້ຽວດຳເນີນຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນ, ອອກລະຫັດຜູ້ນຳໃຊ້ໂດຍດ່ວນ ກ່ອນວັນທີ 22 ກຸມພານີ້.

ຫ້ອງການກະຊວງ, ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0163/ຫກງ ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2021 ເຖິງກົມພາສີ, ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ V, ດ່ານພາສີຂົວມິດຕະພາບ 1, ລັດວິສາຫະກິດບໍລິການສິນຄ້າຜ່ານແດນ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ບັນດາບໍລິສັດນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທຸກປະເພດ ເລື່ອງການນຳໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ( Lao National Single Window ) ເຂົ້າສູ່ການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງທຸກປະເພດຢູ່ດ້ານພາສີຂົວມິດຕະພາບ 1.

ເພື່ອເປັນການຫັນວຽກງານພາສີເປັນທັນສະໄໜ, ລວມສູນ, ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມຄ່ອງຕົວໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 1 ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ, ສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງທຸກປະເພດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການ ຄື:

ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງທຸກໆປະເພດຜ່ານດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 1 ( ລວມທັງສິນຄ້າປະເພດຍົກເວັ້ນ ຫຼື ງົດເກັບພາສີ ).

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການທັງໝົດທີ່ນໍາເຂົ້າທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງຊໍາລະຄ່າພາສີ, ອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ ພ້ອມທັງຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງແບບລວມສູນ ຜ່ານໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼື ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວເຊັ່ນ: ລະບົບ i-Banking, BCEL One Corporate Banking, ເງິນສົດ, ເງິນໂອນ ແລະ ເງິນແຊັກ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃຫ້ບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ຈັດເກັບຄ່າບໍລິການນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ໃນອັດຕາ 120.000 ກີບຕໍ່ການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ 1 ຊຸດ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາສໍາປະທານໂຄງການ ເຊິ່ງບໍ່ລວມເອົາຄ່າພາ ສີ, ຄ່າອາກອນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຂຸ້ນຂ້ຽວດຳເນີນຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນ, ອອກລະຫັດຜູ້ນຳໃຊ້ໂດຍດ່ວນ ກ່ອນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021. ຈາກນັ້ນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 23 ກຸມພາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ການນໍາເຂົ້າທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ ແລະ ທຸກໆບໍລິສັດທີ່ມີການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ( ລວມທັງສິນຄ້າປະເພດຍົກເວັ້ນ ຫຼື ງົດເກັບພາສີ ) ທີ່ຜ່ານດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 1 ຕ້ອງດໍາເນີນການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ຜ່ານລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດທັງໝົດ.

ມອບໃຫ້ກົມພາສີ, ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ V, ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 1, ລັດວິສາຫະກິດບໍລິການສິນຄ້າຜ່ານແດນ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ບັນດາບໍລິສັດນຳເຂົ້າທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຖ້າພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ລາຍງານກົມພາສີ ເພື່ອມີວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ທັນສະພາບການ.