ຈົ່ງດື່ມດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢ່າໄດ້ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ

545

ວັນຊາດຜ່ານໄປ ຜູ້ດື່ມບໍ່ໄດ້ມ້ຽນ ຜູ້ມ້ຽນບໍ່ໄດ້ດື່ມ, ຄວັນຫຼົງຈາກວັນຊາດຜ່ານມາ ທີ່ນັກດື່ມໄດ້ຖີ້ມໄວ້ໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ນັ້ນຄືຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນເອງ

ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເປັນພາລະຂອງຄົນອື່ນຄື “ຜູ້ດື່ມບໍ່ໄດ້ມ້ຽນ ຜູ້ມ້ຽນບໍ່ໄດ້ດື່ມ” ແລະ ຍ້ອນແນວນີ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຈື່ງຫຼຸດລົງ ເຫດເກີດທີ່ຈຸດຊົມດອຍກາວ, ເມືອງໄຊສະຖານ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 3/12/2020.