ລັດຖະບານກູ້ຢືມເງິນທະນາຄານໂລກ 40 ລ້ານໂດລາ ສະໜອງສິນເຊື່ອ MSMEs

424

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງການເງິນ ກັບ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ລົງນາມສັນຍາກູ້ຢືມເງິນ ຈໍານວນ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜອງທຶນສິນເຊື່ອສຳລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ( MSMEs ) ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດສາມາດຟື້ນຕົວໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດໂຄວິດ – 19.

ພິທີລົງນາມມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2020 ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນກັບ ທ່ານ ນິໂກລາ ປອນທາລາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ມີຕາງໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ, ໂຄງການ, ທະນາຄານໂລກ, ແຂກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການສະໜັບສະໜູນທຶນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນຈາກພາວະເສດຖະກິດຖົດຖອຍອັນເນື່ອງມາຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19. ໃນຮູບແບບການສະໜອງສິນເຊື່ອສຳລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ( MSMEs ) ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ – 19 ໄດ້ຟື້ນຕົວໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ລົງທຶນໃນອຸປະກອນໃໝ່ ຫຼື ການຂະຫຍາຍໂຮງຈັກ – ໂຮງງານ.

ການສະໜອງທຶນດັ່ງກ່າວຜ່ານໂຄງການການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແບບສຸກເສີນ ແລະ ການຟື້ນຟູຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມ ເຮັດວຽກກັບກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ, ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບມືກັບສະພາບເສດຖະກິດຖົດຖອຍອັນເປັນຜົນຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19.

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍມີ ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນປະມານ 82 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຂົ້າໃນການຈ້າງງານທັງໝົດ, ວິສາຫະກິດເຫຼົ່ານີ້ພົບວ່າຖືກກະທົບຢ່າງໜັກຈາກວິກິດການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ – 19, ວິສາຫະກິດຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ປະເຊີນກັບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຕ້ອງການ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງວິສາຫະກິດຫຼຸດລົງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກໍ, ໃນໄຕມາດທີສອງຂອງປີ 2020 ການທ່ອງທ່ຽວເກືອບບໍ່ມີການເໜັງຕີງ, ການຈໍາກັດການເຄື່ອນໄຫວໄປ – ມາຂອງພົນລະເມືອງໃນເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບໍລິການຕ່າງໆຖືກຈໍາກັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງຫຼາຍວິສາຫະກິດຕ້ອງຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ, ມີຫຼາຍວິສາຫະກິດຕ້ອງປົດພະນັກງານ, ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດບາງລາຍຕ້ອງໄດ້ປິດກິດຈະການຢ່າງຖາວອນ.

ໂຄງການໃໝ່ນີ້ຈະສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ປ່ອຍກູ້ຕໍ່ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ສົນໃຈ. ພ້ອມນີ້, ທະນາຄານໂລກຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຄຸ້ມຄອງກົນໄກຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານສິນເຊື່ອທີ່ຕິດພັນກັບເງິນກູ້ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສາມາດສືບຕໍ່ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້.

ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການຍັງຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນອື່ນໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ.