ແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ລັດຖະບານວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 4 – 5% ຕໍ່ປີ

618

ການພັດທະນາເສດຖະ   ກິດ – ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດໄວ້ 6 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ແລະ 24 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໂດຍຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 4 – 5% ຕໍ່ປີ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ,ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງ ຍັງເຫຼືອ 13,9% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ຍັງເຫຼືອປະມານ 9,5%.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ຄັ້ງທີ VIII, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ ( 2016 – 2020 ) ແລະ ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ ( 2021 – 2025 ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເມື່ອວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼັກ 6 ວ່າ: ໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໄດ້ກໍານົດ 6 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ແລະ 24 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ.

ສະເພາະເປົ້າໝາຍທີ 1 ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຄຸນນະພາບ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນປະຕິບັດລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດ ໃຫ້ໄດ້ 169.000 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 15,3% ຂອງ GDP, ດ້ານລາຍຈ່າຍສູ້ຊົນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 190.000 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 17,2% ຂອງ GDP, ຮັບປະກັນການຂາດດຸນທັງໝົດ 21.000 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 2% ຂອງ GDP.

ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 6%, ອັດຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ, ເໜັງຕີງໃນກອບບໍ່ເກີນ 5% ຕໍ່ປີ ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ, ສູ້ຊົນໃຫ້ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ກຸ້ມການນໍາເຂົ້າບໍ່ຫຼຸດ 3 ເດືອນ ແລະ ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ M2 ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 20% ຕໍ່ປີ.

ສູ້ຊົນລະດົມການລົງທຶນທັງໝົດໃຫ້ໄດ້ປະມານ 206.811 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 19,6% ຂອງ GDP; ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍໃນລະດັບ 4 – 5% ຕໍ່ປີ ມູນຄ່າ GDP 5 ປີ ເທົ່າກັບ 1.057.689 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ຂະແໜງກະສິກໍາຂະຫຍຍາຍຕົວສະເລ່ຍໃນລະດັບ 2,5%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຂະຫຍາຍຕົວ ສະເລ່ຍ 4,1% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວ ສະເລ່ຍໃນລະດັບ 6%.

ເປົ້າໝາຍທີ 2 ຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ ສາມາດຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ, ມີຄວາມສາມາດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ – ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ.

ເປົ້າໝາຍທີ 3: ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວຕາມທິດມີກິນມີໃຊ້ ໂດຍວາງຄາດໝາຍໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງ ຍັງເຫຼືອ 13,9% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ຍັງເຫຼືອປະມານ 9,5%.

ເປົ້າໝາຍທີ 4: ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ໂດຍຈະສູ້ຊົນໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2025.

ເປົ້າໝາຍທີ 5: ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດທີ່ຕັ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.

ເປົ້າໝາຍທີ 6: ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດມີປະສິດທິພາບ, ສັງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທິດການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍທີ່ສັກສິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ.