ປິດໂຄງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອພັດທະນາດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ

346

ພິທີປິດໂຄງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອພັດທະນາດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ ຫຼື ມີຊື່ຫຍໍ້ RELATED ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມເມືອງແທງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ເຈັນ ພີເຕີ ລຸກເຄນແຮມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ໂຄງການ RELATED ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ລາວ – ເຢຍລະມັນໃນຂອບສອງຝ່າຍ ເຊິ່ງມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ປີ 2014 ຫາ 2020; ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ຫຼື AEC ແລະ ສົ່ງເສີມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພາກທຸລະກິດສາມາດນໍາໃຊ້ທ່າແຮງເສດຖະກິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ເນື່ອງຈາກກະຊວງຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ແຫ່ງ ສ.ເຢຍລະມັນ ໄດ້ປະຕິຮູບແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ເພື່ອການພັດທະນາ ຫຼື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ “ BMZ 2030 ” ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈບໍ່ສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼາຍ ກວ່າ 25 ປະເທດ ລວມທັງ ສປປ ລາວ.

ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການ RELATED ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໃນຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນໃນ ສປປ ລາວ ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ 2020 ນີ້.

ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການ RELATED ໃນໄລຍະ 6 ປີເຄິ່ງທີ່ຜ່ານມາ, ການຮ່ວມມືຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການຂອງໂຄງການ RELATED ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຖິງໝາກຜົນສໍາຄັນທີ່ເປັນຮູບປະທໍາໃນວຽກງານ 3 ຂົງເຂດ ຄື:

1) ການປັບປຸງນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AEC ໃນຂົງເຂດການຄ້າ – ດ້ານສິນຄ້າ, ການຄ້າ – ດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນ.

2) ການພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AEC ບົນພື້ນຖານ ຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບພາກເອກະຊົນ.

3) ການປັບປຸງສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງບັນດາວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງກັບການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າ AEC ເນື່ອງຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກຂອງໂຄງການ RELATED, ພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຕົ້ນຕໍທີ່ທາງໂຄງການໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນວຽກງານການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາພາຍໃຕ້ແຜນແມ່ບົດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ສືບຕໍ່ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງສູນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຄຽງຄູ່ໄປກັບການສະເໜີການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງໃຫ້ກັບວິສາຫະກິດທີ່ແນໃສ່ການສົ່ງອອກ ແລະ ຖືກສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ກ່າວເຖິງໝາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ຄື:

1. ງານທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນໃນພາກພື້ນອາຊຽນໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຜູ້ແທນອາຊຽນລາວ ປີ 2016 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ມາຂອງການຈັດງານຊີງລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນອາຊຽນລາວ ຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວປີທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍສືບຕໍ່ມາທຸກໆປີ.

2. ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ສຄອຊ ປີ 2018 – 2020 ແລະ ປີ 2021 – 2025.

3. ສ້າງສູນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນສາມແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ຄື: ຫຼວງພະບາງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງແນໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບການບໍລິການໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ.