ທສວ ຕົກລົງສະໜອງທຶນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທຸລະກິດແຂວງໄຊສົມບູນ

614

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ      ( ທສວ ) ເຫັນດີອະນຸມັດບ້ວງເງິນສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ ເພື່ອອັດສີດເມັດເງິນເຂົ້າສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນສົມທົບ ເພື່ອສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທສວ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ IV ເມື່ອວັນທີ 22 ຕຸລາ 2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ( ອຄ ),ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທສວ ໂດຍມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 2/3.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ, ພິຈາລະຈາຮັບຮອງ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳວຽກງານໃນສາມເດືອນຕໍ່ໜ້າ, ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໂຄງການສິນເຊື່ອຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2021 ບ້ວງ 200 ຕື້ກີບ ຂອງ ທສວ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະພາບໍລິຫານ ທສວ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ຫຼາຍປະເດັນ ຄື: ເງື່ອນໄຂການສະໜອງທຶນໃຫ້ກອງທຶນພັດທະນາໄຊສົມບູນ ເພື່ອປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ( SME ) ຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ, ຮູບແບບການສະໜອງທຶນໃຫ້ກອງທຶນນາງຟ້າ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ຮູບແບບການນໍາໃຊ້ທຶນໂຄງການວິຊາການບ້ວງ 8% ຂອງ 200 ຕື້ກີບ, ແຜນການຈັດຈ້າງພະນັກງານຕາມສັນຍາ, ແຜນການຂຶ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍກອງປະຊຸມໃຫ້ຄະນະກໍາມະການກວດກາພາຍໃນ.

ກອງເລຂາ ທສວ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານ ອີງຕາມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໃນຄັ້ງນີ້, ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ທສວ ຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິນເຊື່ອຈຸນລະວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມ ໂດຍທີ່ ທສວ ຈະຈັດສັນງົບປະມານ ຈຳນວນ 2 ຕື້ກີບ ທີ່ມາຈາກທຶນສະສົມຂອງ ທສວ ເພື່ອຈະສະໜອງໃຫ້ 4 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ສົນໃຈ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ເພື່ອນຳເອົາທຶນດັ່ງກ່າວໄປປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ. ພ້ອມນັ້ນ, ທສວ ຈະສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ຈຳນວນ 40 ລ້ານກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງສະຖາບັນ ເພື່ອໃຫ້ນຳໄປຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຄຽງຄູ່ກັບການປ່ອຍສິນເຊື່ອ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທສວ ຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ກອງທຶນພັດທະນາໄຊສົມບູນ ຈຳນວນ 5 ຕື້ກີບ ເພື່ອນຳໄປປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ SME ຢູ່ພາຍໃນແຂວງໄຊສົມບູນ ພ້ອມທັງຈັດສັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ SME ຢູ່ 5 ເມືອງ ເມືອງລະ 100 ລ້ານກີບ ແຕ່ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນໂຄງການສະເໜີຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ທສວ ຕາມລະບຽບການ. ພ້ອມນັ້ນ, ທສວ ຍັງຈະສະໜອງທຶນໃຫ້ກອງທຶນນາງຟ້າ ເພື່ອນຳໄປຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຈໍານວນ 500 ລ້ານກີບ ເປັນເວລາ 5 ປີ.

( ຮູບ – ຂໍ້ມູນ: ທສວ )