ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ພັດທະນາລະບົບອອກບັດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ

646

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ( MOU ) ລະຫວ່າງ ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ບໍລິສັດ ອີປາປາ ການລົງທຶນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາລະບົບໂປຣແກຣມອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ( Smart Card ), ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຝ່າຍກະຊວງຕາງໜ້າເຊັນໂດຍ ທ່ານ ອານຸສອນ ຄໍາສິງສະຫວັດ ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຝ່າຍບໍລິສັດເຊັນໂດຍ ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ໃສທິລາດ ປະທານບໍລິສັດອີປາປາ ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ມີບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ, ປະທານບໍລິສັດອີປາປາ ການລົງທຶນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ພ້ອມຄະນະທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນມີຄຳເຫັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອພັດທະນາລະບົບໂປຣແກຣມຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອອະນຸມັດໂກຕານໍາໃຊ້ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຮູບແບບທີ່ທັນສະໄໝ ( Smart Card ). ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ກໍານົດໄລຍະເວລາ 1 ປີ ແລະ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2020 ທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມ, ຖ້າຫາກວ່າພາຍໃນກໍານົດເວລາ 1 ປີ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຍັງບໍ່ສໍາເລັດ ແມ່ນສາມາດຕໍ່ອາຍຸການຮ່ວມມືໄປໄດ້ຕື່ມອີກບໍ່ເກີນ 1 ປີ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງສອງຝ່າຍ.

ທ່ານ ອານຸສອນ ຄໍາສິງສະຫວັດ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ໃນແຕ່ລະປີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ພິຈາລະນາອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ຈໍານວນຫຼາຍສົມຄວນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານຢູ່ໃນຂົງເຂດການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິການຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕໍາແໜ່ງງານ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດຂັບເຄື່ອນການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໃນປີ 2019 ໄດ້ອະນຸມັດໂກຕານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 65.000 ຄົນ ແລະ ປີ 2020 ຈໍານວນ 60.000 ຄົນ.

ການອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ຄື: ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ເປັນຜູ້ອະນຸມັດໂກຕານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ບົນພື້ນຖານການສະເໜີຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕາມຈໍານວນໂກຕາລວມທີ່ຄະນະນໍາກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ອະນຸມັດ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສູນບໍລິການຈັດຫາງານເປັນຜູ້ອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ, ອອກບັດ ແລະ ຕໍ່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈ ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມື, ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອລະບົບໂປຣແກຣມຖານຂໍ້ມູນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ອີປາປາ ການລົງທຶນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ພາຍໃນກໍານົດ 1 ປີ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນພັດທະນາລະບົບດັ່ງກ່າວ.