ໃຫ້ຄວາມຮູ້ການນຳໃຊ້ທຶນສົ່ງເສີມ SME ເພື່ອຟື້ນຟູທຸລະກິດ

782

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້: “ ເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ ຫຼັງໂຄວິດ – 19 ” ແລະ “ ການນໍາໃຊ້ທຶນສົ່ງເສີມ SME ເພື່ອຟື້ນຟູທຸລະກິດຫຼັງໂຄວິດ – 19 ” ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃຫ້ພາກທຸລະກິດນຳໄປໃຊ້ໃນທຸລະກິດຕົນ.

ທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງໂລກ, ອາຊຽນ ແລະ ສປປ ລາວ ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ – 19. ສໍາລັບລາວເຮົາທຸລະກິດ SME ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລິດ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງອີງຕາມການປະເມີນຂອງທະນາຄານໂລກຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລາວເຕີບໂຕພຽງແຕ່ 1% ໃນປີ 2020.

ທ່ານອະທິບາຍຕື່ມວ່າ: ຜ່ານມາພາກລັດໄດ້ມີນະໂຍບາຍຫຼາຍດ້ານໃນໄລຍະໂຄວິດ – 19 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ພາສີ – ອາກອນ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນຕ່າງໆທີ່ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອພາກທຸລະກິດ ແລະ ໄດ້ອັດສີດເມັດເງິນຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນລະບົບເພື່ອແກ້ໄຂ, ຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີນະໂຍບາຍເງິນຕາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງໃນຮອບຫຼາຍປີສູງເຖິງ 19%.

ທ່ານ ນາງ ມອນວິໄລ ບໍລິບູນ ຮອງອໍານວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ລາວ ກ່າວວ່າ: ທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນ 4 ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສົ່ງເສີມ SMEs ເຊິ່ງມີນະໂຍບາຍເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າ 3% ຕໍ່ປີ ສໍາລັບທຸລະກິດຂະແໜງປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ຫັດຖະກຳ, ກະສິກຳປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງມີສິນເຊື່ອເງິນກູ້ເພື່ອໂຄວິດ – 19 ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ 4,5% ຕໍ່ປີ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກຕື່ມອີກ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ອຸປະສັກ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ SMEs ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຍ້ອນມີຫຼາຍສາເຫດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຜູ້ປະກອບການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂໍສິນເຊື່ອໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ສິນຄ້າບາງປະເພດຍັງບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ແລະ ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍຢູ່ໃນວົງຈໍາກັດ ທັງໝົດນີ້ຍັງເປັນບັນຫາທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ SMEs ມີການພັດທະນາທີ່ໝັ້ນຄົງໃນອະນາຄົດ ຄວນກໍານົດຂອບເຂດການຜະລິດ, ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ທຶນ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງອັນໃດທີ່ຜູ້ປະກອບການບໍ່ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ພາກລັດເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ຊອກຊ່ອງທາງການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ວິທີການອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດພັດທະນາສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງກັບຕະຫຼາດໄດ້.