ສໍາມະນາ ການນຳໃຊ້ທຶນສົ່ງເສີມ SME ເພື່ອຟື້ນຟູທຸລະກິດ ຫຼັງໂຄວິດ-19.

680

ເພື່ອຫາທາງອອກໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດກໍ່ຄືຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະໂຄວິດ-19. ສະນັ້ນ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງໄດ້ຍົກເອົາຫົວຂໍ້: “ເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ ຫຼັງໂຄວິດ-19” ແລະ “ການນໍາໃຊ້ທຶນສົ່ງເສີມ SME ເພື່ອຟື້ນຟູທຸລະກິດຫຼັງໂຄວິດ-19” ຂຶ້ນມາເປັນປະເດັນ ສົນທະນາກັນຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ, ທັງເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນຫຼາຍຈຸດ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຊີ້ແຈງ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຍັງຂ້ອງຄາໃຈ.

ທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງໂລກ, ອາຊຽນ ແລະ ສປປ ລາວ ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19. ເວົ້າສໍາລັບລາວເຮົາທຸລະກິດ SME ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລິດ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງອິງຕາມການປະເມີນຂອງທະນາຄານໂລກຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລາວເຕີບໂຕພຽງແຕ່ 1% ໃນປີ 2020.

ທ່ານອະທິບາຍຕື່ມວ່າ: ຜ່ານມາພາກລັດໄດ້ມີນະໂຍບາຍຫຼາຍດ້ານໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ພາສີ-ອາກອນ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນຕ່າງໆທີ່ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອພາກທຸລະກິດ ແລະ ໄດ້ອັດສີດເມັດເງິນຈໍານວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນລະບົບເພື່ອແກ້ໄຂ, ຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີນະໂຍບາຍເງິນຕາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງໃນຮອບຫຼາຍປີສູງເຖິງ 19%.

ທ່ານ ນາງ ມອນວິໄລ ບໍລິບູນ ຮອງອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ໄດ້ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນ 4 ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສົ່ງເສີມ SMEs ຈາກລັດຖະບານເພື່ອປ່ອຍກູ້ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການທົ່ວໄປ ແລ້ວທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ ສາມາດຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ແດ່? ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ SMEs ຂອງລາວ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ສໍາລັບທະນາຄານຊາຄອມແບັງມີນະໂຍບາຍເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າ 3% ຕໍ່ປີສໍາລັບທຸລະກິດຂະແໜງປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ຫັດຖະກຳ, ກະສິກຳປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງມີສິນເຊື່ອເງິນກູ້ເພື່ອໂຄວິດ-19 ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ 4,5% ຕໍ່ປີ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກຕື່ມອີກ.

 ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ອຸປະສັກ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງ SMEs ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຍ້ອນມີຫຼາຍສາເຫດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຜູ້ປະກອບການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂໍສິນເຊື່ອໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ, ສິນຄ້າບາງປະເພດຍັງບໍ່ໄດ້ຄຸນະພາບ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ແລະ ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍຢູ່ໃນວົງຈໍາກັດ ທັງໝົດນີ້ຍັງເປັນບັນຫາທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ SMEs ມີການພັດທະນາທີ່ໝັ້ນຄົງໃນອະນາຄົດ ຄວນກໍານົດຂອບເຂດການຜະລິດ, ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ທຶນ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງອັນໃດທີ່ຜູ້ປະກອບການບໍ່ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ພາກລັດເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ຊອກຊ່ອງທາງການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ວິທີການອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດພັດທະນາສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງກັບຕະຫຼາດໄດ້.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສົມບູນ ພິດສະນຸກັນ ຕາງໜ້າທະນາຄານພັດທະນາລາວ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ລວມໄປເຖິງການຍົກບັນຫາທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໆ. ຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພາກທຸລະກິດ, ລູກຄ້າທົ່ວໄປ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ.

ໃນຕອນທ້າຍ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານ ມາຣູຮາເຈແປນລາວ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີບົດໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນານະວັດຕະກໍາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບໍລິການທີ່ບໍ່ໃຊ້ເຈ້ຍຂຽນແມ່ນແຕ່ໃບດຽວ ໂດຍນໍາເອົາທຸກຢ່າງມາລວມໃສ່ລະບົບດິຈິຕ໋ອລທັງໝົດ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີ, ຍັງມີການມອບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ໃບກຽດຕິຄຸນໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນງານດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ປະກອບການດີເດັ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າ ຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສັງຄົມ ຈັນສຸກ ປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ນັນຕາ ສານຸວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.