ຊາວກະສິກອນທົ່ວເມືອງໄຊພູທອງ ຂຸ້ນຂ້ຽວປັກດໍາເຂົ້ານາປີ

666

ໜ່ວຍງານປູກຝັງ ຂອງຫ້ອງການກະສິກໍາ – ປ່າໄມ້ ເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລາຍງານວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນເມືອງໄຊພູທອງ ແມ່ນມີແຜນຜະລິດເຂົ້ານາປີທັງໝົດ 14.109 ເຮັກຕາ ສະເລ່ຍສະມັດຖະພາບ 4,25 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ນາແຊງ 130,66 ເຮັກຕາ, ສະເລ່ຍສະມັດຖະພາບ 4,37 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ. ເນື້ອທີ່ສາມາດປູກພືດລົ້ມລຸກອາຍຸສັ້ນ 1.497 ເຮັກຕາ ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ ແລະ ອື່ນໆ ປັດຈຸບັນມີ 7.544 ເຮັກຕາ.

ສ່ວນການປັກດໍາເຂົ້ານາປີທົ່ວເມືອງໄຊພູທອງ ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດໄປແລ້ວໃນເນື້ອທີ່ 2.707,24 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 35,37%, ນາຢອດແຫ້ງ 3.560,7 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 25,23%, ນາຫວ່ານ 2.190 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 15,52%, ໄຖຮຸດນາໄດ້ 7.523 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 90%, ຕົກກ້າໄດ້ 59,24%.

ໄປຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນແມ່ນຊາວກະສິກອນພາຍໃນເມືອງໄຊພູທອງ ໄດ້ຫັນກັນມາປັບນາໄຮ່ນ້ອຍເປັນນາໄຮ່ໃໝ່ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ 430,7 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 226,68% ຂອງແຜນທັງໝົດ 190 ເຮັກຕາ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍຍັງໄດ້ຂົນຝຸ່ນຄອກລົງໃສ່ນາ 13.928 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 88,52% ຂອງແຜນ 15.733 ໂຕນ, ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ 1.546,39 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 44,70% ຂອງແຜນປີ 3.459 ໂຕນ.

ສໍາລັບການປູກພືດລະດູຝົນ ແມ່ນສາມາດປູກໄດ້ແລ້ວ 649,5 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 59,13% ຂອງແຜນປີ 1.098,3 ເຮັກຕາ ເຊັ່ນ: ກ້ວຍ 13 ເຮັກຕາ, ມັນຕົ້ນ 368 ເຮັກຕາ, ຖົ່ວດິນ 58 ເຮັກຕາ, ໝາກແຕງ 17 ເຮັກຕາ, ສາລີ 45 ເຮັກຕາ, ໝາກເຂືອ 13,4 ເຮັກຕາ, ມັນດ້າງ 18 ເຮັກຕາ ແລະ ໝາກເຜັດ 36 ເຮັກຕາ.