ບໍ່ແກ້ວ ວາງເປົ້າຜະລິດເຂົ້ານາປີ 14.760 ເຮັກຕາ

556

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປັກດຳເຂົ້ານາປີໄດ້ພຽງແຕ່ 4.106 ເຮັກຕາ ຂອງເນື້ອທີ່ນາທົ່ວແຂວງ 14.760 ເຮັກຕາ, ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າໄຮ່ຢູ່ເນີນສູງ ໄດ້ມີສັດຕູພືດດ້ວງກັດລະບົບຮາກເຂົ້າ ເສຍຫາຍ 18 ເຮັກຕາ.

ຂະແໜງການປູກຝັງ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຊາວກະສິກອນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃນຈໍານວນ 213 ບ້ານ, ມີ 15.065 ຄອບຄົວ ໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆໃນ 5 ເມືອງທົ່ວແຂວງ ບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂຊົນລະປະທານນ້ຳຫົດເນື້ອທີ່ນາ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜະລິດເຂົ້ານາປີຂອງຕົນຢ່າງເຄັ່ງຮ້ອນໃຫ້ຖ່ວງທັນກັບລະດູການໃນເນື້ອທີ່ 14.760 ເຮັກຕາ. ມາຮອດວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2020 ການຕົກກ້າສໍາເລັດແລ້ວ ເກືອບ 47%, ກຽມດິນປູກ 45% ແລະ ປັກດໍາສໍາເລັດແລ້ວ 6%.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ພຽງແຕ່ 4.106 ເຮັກຕາ, ປັດຈຸບັນທາງພະນັກງານວິຊາການຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ເມືອງ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນ ໃນການບົວລະບັດຮັກສາຜົນລະປູກ.