ເບິ່ງ! ແນວໂນ້ມຕະຫຼາດໄບໂອເທຣດ ແລະ ພືດທຳມະຊາດ ທີ່ມີທ່າແຮງເຂົ້າຕະຫຼາດສາກົນ

827

ໂຄງການສົ່ງເສີມການຄ້າຊີວະນາໆພັນໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ຫຼື ໂຄງການໄບໂອເທຣດ (Regional BioTrade Project in Laos) ພາຍໃຕ້ອົງການເຮວວີຕັດ ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຮ່ວມກັບກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນຫົວຂໍ້ “ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມການຄ້າຊີວະນາໆພັນ ແລະ ແນວໂນ້ມຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນໄບໂອເທຣດ ແລະ ພືດທຳມະຊາດທີ່ມີທ່າແຮງເຂົ້າຕະຫຼາດສາກົນ”.      ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ຮູບແບບການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມການຄ້າຊີວະນາໆພັນ ປະຈຳລາວ (ຫຼື ໂຄງການໄບໂອເທດ) ແລະ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດສິນຄ້າວັດຖຸດິບຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄບໂອເທຣດ (natural ingredients ແລະ biotrade products) ທີ່ຕະຫຼາດສາກົນກຳລັງຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄດ້ຮັບຮູ້.

ເຊິ່ງນັກສຳມະນາກອນຍັງໄດ້ຮັບຟັງຂໍ້ມູນດ້ານການອຳນວຍຄວາມສະດວກຈາກສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສຳລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດລາວ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບາດສຳຄັນຂອງມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນໃນການເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ສິນຄ້າລາວເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງນຳສະເໜີ ໂດຍ ບໍລິສັດ ໂລກາ ຄອນຊາວຕັນຊີ ຈຳກັດ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຮູບແບບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການໄບໂອເທຣດ ທີ່ເນັ້ນເຖິງການສົ່ງເສີມການຄ້າຜະລິດຕະພັນຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ ແລະ ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໂດຍການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ, ການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບປະເພດພືດ ແລະ ສິນຄ້າວັດຖຸດິບຈາກທຳມະຊາດທີ່ຕະຫຼາດທັງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກຳລັງເປັນທີ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ:

ປະເພດສະໝຸນໄພ ແລະ ເຄື່ອງເທດ; ພືດສະໝຸນໄພມີສັບພະຄຸນເປັນຢາ ແລະ ໃຫ້ກິ່ນຫອມ ແລະ ສາມາດສະກັດເປັນນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ; ພືດ ແລະ ວັດຖຸດິບທຳມະຊາດທີ່ມີຄຸນນະໂຫຍດບຳລຸງສຸຂະພາບເປັນອາຫານເສີມ, ສ່ວນປະກອບສຳລັບເຄື່ອງສຳອາງ ແລະ ພືດທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ.

ເນື່ອງຈາກພືດ ແລະ ວັດຖຸດິບຈາກທຳມະຊາດດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນ ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງໃນການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການສ້າງລາຍຮັບສຳລັບຜູ້ຜະລິດທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດແນວໃດພັດທະນາຄຸນນະພາບວັດຖຸດິບ ແລະ ສິນຄ້າທຳມະຊາດຂອງລາວໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍໄດ້ ເຊິ່ງຜູ້ຜະລິດທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ກິດຈະກຳການເຂົ້າເຖິງການຕະຫຼາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ປອ. ສົມເພັດ ເພັງຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ສ່ວນຜູ້ບັນຍາຍປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ສີສະຫວັນ ພິມມະສານ ຫົວໜ້າໂຄງການການຄ້າຊີວະນາໆພັນ; ທ່ານ ສົມໃຈ ອິນດາວົງພະນັກງານໂຄງການການຄ້າຊີວະນາໆພັນ; ທ່ານ ພູຂົງ ສອນວົງໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ; ທ່ານ ນາງ ຕຸກຕາດາລິງ ແກ້ວບຸນທັນ ພະນັກງານບໍລິສັດໂລກາ ຄອນຊາວຕັນຊີ ຈຳກັດ; ທ່ານ ນາງ ມົນທິດາ ສີຊົມພູວິຊາການກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້; ທ່ານ ນາງ ເພັງພັນສາ ແສງວິໄລ ວິຊາການກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍນັກສຳມະນາກອນຈາກພາກລັດຂັ້ນແຂວງ (ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ) ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນເມືອງຂອງຫຼວງພະບາງ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ສ່ວນວັນທີ 17-18 ມິຖຸນາ 2020 ທີມງານຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສຶກສາຂໍ້ມູນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າຈາກພືດທຳມະຊາດຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ.

(ເນື້ອໃນ-ພາບ: ກະຊວງ ອຄ)