ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ 100 ກີບຕໍ່ຫຸ້ນ.

971

ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ມີກໍາໄລສຸດທິ ປະຈໍາປີ 2019 ຢູ່ທີ່ 8.084,6 ລ້ານກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 23% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ມີມະຕິຈ່າຍເງິນປັນຜົນ 4.000 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບຫຸ້ນລະ 100 ກີບ ໂດຍຈະຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃນໄລຍະຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ 2020 ນີ້.

ທ່ານ ມານົບ ຕຣີລິດວິໄລ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນຮັບຊາບເຖິງຜົນດໍາເນີນການປະຈໍາປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ມີກໍາໄລສຸດທິຫຼັງຫັກພາສີແລ້ວ ຈໍານວນ 8.084,6 ລ້ານກີບ ເພີ່ມຂື້ນ 23% ເມື່ອທຽບກັບກໍາໄລຂອງປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍກໍາໄລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສ່ວນໜຶ່ງມາຈາກການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ.

ສໍາລັບປີ 2019 ບໍລິສັດ ໄດ້ເປີດໜ່ວຍບໍລິການເພີ່ມ 1 ແຫ່ງທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອໃໝ່ໄດ້ແກ່: ຜະລິດຕະພັນເຊົ່າສິນເຊື່ອສໍາລັບເຄື່ອງມືເຄື່ອງໃຊ້ທາງການກະເສດ ໂດຍໃນໄລຍະທໍາອິດຈະເລີ່ມຈາກລົດໄຖນາປະເພດເດີນຕາມ ແລະ ຈະເພີ່ມໃຫ້ຄວບຄຸມຜະລິດຕະພັນໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສ່ວນແຜນງານປະຈໍາປີ 2020 ບໍລິສັດມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດເພີ່ມໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນຈາກແຫຼ່ງເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານ ເອັກຊິມແບັງ ( EXIM Bank ) ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຍັງມີມະຕິຈ່າຍເງິນປັນຜົນປີ 2019 ຈໍານວນ 4 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບຫຸ້ນລະ 100 ກີບ ໂດຍມີກໍາຈ່າຍເງິນປັນຜົນພາຍໃນ 10 ວັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກອງປະຊຸມ.

ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຫຸ້ນປະຈໍາປີ 2019 ຂອງບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ແມ່ຂອງ ຣິເວີໄຊ໌ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານນໍາພາກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ສັງຄົມ ຈັນສຸກ ສະມາຊິກອິດສະຫຼະຂອງສະພາບໍລິຫານ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມແທນ ທ່ານ ຊາຄຣິດ ນັກສອນ ປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້ ໂດຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ່ານລະບົບວີດີໂອຄອນເຟີເລັນຮ່ວມກັບສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອີກ 6 ທ່ານ.