ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດຢູ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອ

659

ປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານລາວ ເຮົາໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຍືມເງິນດອກເບ້ຍຕໍ່າຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານ 22,5 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອພັດທະນາ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ທັງໝົດ 12 ເມືອງ ມີ 481 ບ້ານ ເພື່ອເນັ້ນການພັດທະນາຄອບຄົວ.

ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ຈິດ ທະວີໃສ ຜູ້ອໍານວຍການກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ນັບແຕ່ ປີ 2003 ລັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊິ່ງໃຊ້ງົບປະມານໄປແລ້ວ 200 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ນໍາມາພັດທະນາ 14 ແຂວງ, 45 ເມືອງ ແລະ 2.000 ບ້ານທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ. ໃນປີ 2012 ລັດຖະບານໄດ້ຈັດຕັ້ງການພັດທະນາໃນ 3 ບາດກ້າວ ຄື: ຈັດຕັ້ງປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກເປັນກຸ່ມ, ສ້າງບຸກຄົນຕົວແບບ ແລະ ສົ່ງເສີມທຶນໃຫ້. ຕໍ່ມາ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດການພັດທະນາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຈົນເຖິງ 2015 ກໍ່ໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ແຕ່ ສປປ ລາວ ຍັງຖືກຈັດຢູ່ປະເທດທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໂດຍທະນາຄານໂລກ ຍ້ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການພັດທະນາຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ.

ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດໃນປະເທດລາວ ກໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງບາງສ່ວນ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຖະໜົນຫົນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ນໍ້າສະອາດ ແລະຊົນລະປະທານຂະໜາດໜ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທີ່ອາໄສເງື່ອນໄຂທໍາມະຊາດ ແລະເຄິ່ງທໍາມະຊາດ ກ້າວມາສູ່ຄວາມອາດສາມາດໃນດ້ານການຜະລິດແຕ່ລະຂັ້ນທີ່ດີຂຶ້ນ, ປະກອບສ່ວນໃນການສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ສ້າງຕະຫຼາດເອກະພາບ ແລະ ສົ່ງອອກຂາຍຕົວເມືອງ.

ທ່ານ ຈິດ ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ການກໍ່ສ້າງຄອບຄົວ ແລະສົ່ງເສີມອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ປະຊາຊົນໃນການຜະລິດ ເພື່ອໃຫ້ມີລາຍຮັບປະຈໍາ ເຊິ່ງມັນໄດ້ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ, ໃນເມື່ອກ່ອນມີແຕ່ 4 ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວພັນກັນ ເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ສາທາ, ໂຍທາ ແລະກະສິກໍາ, ແຕ່ປັດຈຸບັນແມ່ນຕ້ອງການຄວາມກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ດ້ານການຝຶກວິຊາຊີບ, ການຕະຫຼາດ, ການສື່ສານ ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງແຮງງານ-ສະຫວັດສັງຄົມ, ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາການຄ້າ ແລະ ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ-ການສື່ສານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອື່ນໆ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໄປພ້ອມກັນໃນເທື່ອລະກ້າວ.

ດັ່ງນັ້ນ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2016-2030 ເພື່ອສືບຕໍ່ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັບສາກົນ ທີ່ໃຫ້ໄດ້ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈຶ່ງກຳນົດ 2 ບູລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນ ຄື: ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຫຼື ລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ. ປັດຈຸບັນນີ້ ລັດຖະບານລາວເຮົາໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຍືມເງິນດອກເບ້ຍຕໍ່າຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານ 22,5 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອພັດທະນາ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ທັງໝົດ 12 ເມືອງ ມີ 481 ບ້ານ ເພື່ອເນັ້ນການພັດທະນາຄອບຄົວ.

ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມທາງໄກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະປະສານສົມທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮ່ວມມືກັບທະນະຄານນະໂຍບາຍ ເພື່ອສຸມໃສ່ໃຫ້ຄອບຄົວສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ນໍາໃຊ້ສິນເຊື່ອ ເພື່ອເຮັດກິດຈະກໍາໃນການຫາລາຍໄດ້ ແລະ ລັດຍັງຈະຈັດຫາທຶນໃຫ້ຄອບຄົວລະ 1 ລ້ານກີບ, ແຕ່ຖ້າບຸກຄົນໃດມີຄວາມສາມາດໃນລະດັບການບໍລິຫານທີ່ດີ ຫຼື ມີປັດໄຈ ແລະ ເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍ ທະນາຄານນະໂຍບາຍສາມາດໃຫ້ທຶນຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ ໃນມໍ່ໆນີ້ ລັດຍັງຈະລົງພັດທະນາແຂວງໄຊສົມບູນໃນຮູບການ ແລະ ເນື້ອໃນອັນດຽວກັນ. ສ່ວນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ກໍ່ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແຕ່ຕ້ອງມີການສໍາຫຼວດຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແກ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ດ້ານອື່ນໆໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຈຶ່ງພັດທະນາຕໍ່ໄປ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອໂຄງການດັ່ງກ່າວສໍາເລັດ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບັນຫາດ້ານໂພສະນາການ ຂອງປະເທດລາວຫຼຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ.