ທະນາຄານໂລກ ປະເມີນເສດຖະກິດລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວພຽງແຕ່ 1%

707

ທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາລາວ ຄາດວ່າການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຫຼຸດລົງຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງການເຕີບໂຕຄາດວ່າຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 1% ໃນກໍລະນີພື້ນຖານ ແລະ ອາດຫົດຕົວເຖິງ -1,8% ໃນກໍລະນີຕໍ່າ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີຜົນກະທົບໂດຍສະ ເພາະຂະແໜງບໍລິການ.

ອິງຕາມບົດລາຍງານສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາລາວ ເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ຜ່ານມາ ໃນຫົວຂໍ້ “ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ COVID-19.”  ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ມີການລະບາດທົ່ວໂລກ ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2020 ໃນລະຫວ່າງ 7,5 ຫາ 8,8 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈີດີພີ ທີ່ເພີ່ມຈາກ 5,1 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2019. ຜົນທີ່ນໍາມາກໍຄືລະດັບໜີ້ສິນຄາດວ່າຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 65 ຫາ 68 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈີດີພີ ໃນປີ 2020; ເຊິ່ງເພີ່ມຈາກ 59 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈີດີພີໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ ແລະ ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ກໍຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງໃນປີ 2020 ແລະ ກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງເດືອນ.

ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ເຊີມານ, ອໍານວຍການຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາປະເທດ ມຽນມາ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະເວລາທ້າທາຍນີ້, ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ບັນດາຄົວເຮືອນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ. ຖ້າເບິ່ງໄປໃນອະນາຄົດ, ການຫຼຸດຜ່ອນພາລະແບກຫາບອັນໜັກໜ່ວງຂອງໜີ້ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການດໍາເນີນການປະຕິຮູບເສດຖະກິດມະຫາພາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ສ້າງເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຮັບມືກັບການກະທົບຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ເຮັດໃຫ້ຕົກຕໍ່າລົງແບບກ້າວກະໂດດ, ສ່ວນຜົນປະກອບການຂອງຂະແໜງເດີນທາງ-ຂົນສົ່ງ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ບໍລິການ-ການໂຮງແຮມ ເຊິ່ງກວມເອົາ 11 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທັງໝົດ ແລະ 22 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃນເຂດຕົວເມືອງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສູນເສຍວຽກເຮັດງານ ທໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຄາດຄະເນວ່າ: ປະມານ 96.000 – 214.000 ຄົນຈະກັບຄືນສູ່ຄວາມທຸກຍາກ ອັນເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດລະບາດ ເຊິ່ງບັນທອນຜົນສໍາເລັດທີ່ເຄີຍຍາດມາໄດ້ໃນເມື່ອກ່ອນ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ຍັງລວມເອົາພາກຫົວຂໍ້ສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບສາທາລະນະສຸກທີ່ເຂັ້ມແຂງສາມາດປັບຕົວໄດ້. ຫຼັກຖານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສປປ ລາວ ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທຶນໃນການສ້າງລະບົບສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດປັບຕົວໄດ້ ເພື່ອຕອບໂຕ້ເຫດສຸກເສີນທາງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຕ້ອງໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າມີຊັບພະຍາກອນຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອຮອງຮັບສະໜອງບໍລິການສາທາລະນະສຸກຈໍາເປັນທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບໃຫ້ພົນລະເມືອງທຸກໆຄົນ.

ເນື້ອໃນ: World bank lao