ຕິດແອແບບນີ້ເພື່ອປະຫຍັດຄ່າໄຟແທ້ຫຼືບໍ່

778

ມີຄົນບອກວ່າຕິດແອແບບນີ້ແລ້ວປະຢັດໄຟຟ້າ ທ່ານວ່າແມ່ນບໍ່ ?
ໄຟຟ້າລາວກຳລັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຫຼົງທາງ

ການຕິດຕັ້ງແອແບບນີ້ ຍິ່ງພາໃຫ້ຈ່າຍຄ່າໄຟແພງຂື້ນ
1 ຂໍ້ດີຂອງມັນກະຄື ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊື້ແອໜ່ວຍດຽວ
ແຕ່ຂໍ້ເສັຍຂອງມັນມີຫລາຍ
1 ແອບໍ່ເຢັນທົ່ວຫ້ອງ ເຮັດໃຫ້ແອແລ່ນຕະຫລອດ ບໍ່ມີຍາມ
ຕັດ Compressor ເຮັດວຽກໜັກຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ຮ້ອນ ເພີ່ມຂື້ນ
2 ເຮັດໃຫ້ ແອກິນໄຟຟ້າຫລາຍຂື້ນ ເຮົດໃຫ້ຈ່າຍຄ່າໄຟແພງ
ຂື້ນ ຫລາຍກ່ວາຊື້ແອ

3 ອາຍຸການໃຊ້ແອເຢັນສັ້ນລົງ ແອເພໄວ ຮ້ອງຊ່າງແປງ
ເລື້ອຍໆ ເສັຍເງິນຄ່າແປງແອເລື້ອຍໆ
4 ຄວາມແຮງຂອງພັດລົມລະບາຍຄວາມເຢັນລຸດລົງ ເຮັດໃຫ້
ຂີ້ຝຸ່ນຕິດແຜງເຢັນໄວຂື້ນ້ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າລ້າງໄວຂື້ນ
5 ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຊົມໃຊ