ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ IV ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານພັດທະນາລາວ

809

ທ່ານ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (ທພລ) ກ່າວໃນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ IV ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານພັດທະນາລາວ ວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ມີສະມາຊິກພັກທັງໝົດ 106 ສະຫາຍ, ຍິງ 47 ສະຫາຍ ກວມ 26,43% ຂອງພະນັກງານທັງໝົດຢູ່ສໍານັກ ງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂານະຄອນຫຼວງ.

ຕະຫຼອດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະພັກຮາກຖານ ທພລ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາວຽກງານວິຊາສະເພາະໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ, ເຊິ່ງມາຮອດເດືອນທັນວາ 2019 ທຽບໃສ່ປີ 2015 ມີຈັງຫວະເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນນີ້, ມີຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,62% ໂດຍສະກຸນເງິນກີບກວມເອົາ 80%, ສໍາລັບຍອດສິນເຊື່ອແມ່ນມີລັກສະນະຫຼຸດລົງ ແລະ ການສະໜອງທຶນ SME ໃນປີ 2019 ຈໍານວນ 1.978,25 ຕື້ກີບ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງ ທພລ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຖືວ່າເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດທີ່ມີຕາໜ່າງການບໍລິການ ກວ້າງຂວາງ ມີ 1 ສໍານັກງານໃຫຍ່, 18 ສາຂາ, 78 ໜ່ວຍບໍລິການ, 18 ໜ່ວຍແລກປ່ຽນ, 2ຫ້ອງຮັບເງິນ; ມີຜະລິດຕະພັນທັນສະໃໝ່ຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ສັງຄົມ  ເຊັ່ນ: (ຕູ້ ATM, ບັດ ATM, POS, Mobile Banking/LDB Trust). ແຕ່ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເປັນຕົ້ນ:ການຊໍາລະຄ່າພາສີນໍາເຂົ້າແບບປະຕູດຽວ, ລະບົບເກັບລາຍຮັບງົບປະ ມານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ລະບົບຊໍາລະຄ່າອາກອນ (Easy Tax), ລະບົບລາຍຈ່າຍງົບປະມານ (Smart Cash) 7 ກະຊວງ ແລະ 11 ອົງການທຽບເທົ່າໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລະບົບເກັບຄ່າທໍານຽມຄ່າບໍລິການ (Easy Pass) ດ່ານສາກົນ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງຕູ້ ATM (CMS) ເພື່ອຮອງຮັບກັບຕູ້ ATM ຫຼາຍລຸ້ນສາມາດ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາກົນໄດ້ດີຂື້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ LDB trust, E-Bank, E-Wallet ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງລາຍຮັບ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານຂອງລັດຖະບານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.