ທຫລ ແນະນຳສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ໃຫ້ນະໂຍບາຍແກ່ລູກຄ້າ

688

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ, ສະຫາກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາໃນທົ່ວປະເທດ ເລື່ອນເວລາການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ປັບໂຄງສ້າງໜີ້, ພິຈາລະນາອະນຸມັດເງິນກູ້ຮອບໃໝ່ ແລະ ຍົກເລີກຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ ສະບັບເລກທີ 31/ນຍ, ລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2020 ແລະ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະ ຍາດ COVID-19 ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງວັນ ທີ 26 ມີນາ 2020. ດັ່ງນັ້ນ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ໄດ້ອອກຄຳແນະນໍາເລກທີ 118/ກຄສງ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 ກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ), ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ), ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ), ບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ ເປັນເຈົ້າການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.

+ ສໍາລັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອ ປະກອບດ້ວຍ: ການເລື່ອນເວລາການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19; ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ຄືນໃໝ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ; ຫຼຸດ ຫຼື ຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຕາມວົງເງິນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງ ຫຼື ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ; ໃຫ້ນະໂຍບາຍອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ແມ່ນການປັບປຸງແກ້ໄຂສັນຍາເງິນກູ້ຄືນໃໝ່ເຊັ່ນ: ດັດແກ້ແຜນການຊໍາລະ, ປັບປຸງອັດຕາດອກເບ້ຍ, ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດວົງເງິນກູ້ຍືມ, ຕໍ່ກໍານົດສັນຍາ ເນື່ອງຈາກລູກໜີ້ບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ລູກໜີ້ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຊໍາລະໜີ້ຄືນໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນ.

+ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອ ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19 ທີ່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຈາກສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1). ຂຽນຫນັງສືສະເໜີເຖິງສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນເຈົ້າໜີ້ຂອງຕົນ; 2). ປະກອບເອກະສານຢັ້ງຢືນຜົນກະທົບທີ່ຕົນໄດ້ຮັບໂດຍຢັ້ງຢືນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 3). ປະກອບເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສ່ວນສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກລູກຄ້າຂອງຕົນ ຕ້ອງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດແລ້ວປະເມີນຜົນກະທົບຕາມກໍລະນີໜັກ-ເບົາ ແລ້ວປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອໃດຫນຶ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ສໍາລັບບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ ພິຈາລະນາໂຈະ ຫຼື ເລື່ອນເວລາການຢຶດ ຫຼື ຂາຍທອດຊັບສິນຂອງລູກຄ້າໄປອີກຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ງວດ; ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ຍົກເລີກຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າປັບໃຫມຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

+ ຫາກສະຖາບັນການເງິນໃດທີ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງນີ້:

– ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ຈະໄດ້ຮັບການຜ່ອນຜັນຍົກເວັ້ນການຈັດຊັ້ນໜີ້, ການຫັກຄັງແຮ, ການຜ່ອນຜັນການປະຕິບັດບາງອັດຕາສ່ວນຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ສໍາລັບ ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ທີ່ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບການຜ່ອນຜັນການຈ່າຍຕົ້ນທຶນ, ດອກເບ້ຍ, ຄ່າທໍານຽມຕາມນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນະໂຍບາຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອ ຍັງຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອື່ນໆຈາກຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ລັດຖະບານກໍານົດ.

ສຸດທ້າຍ, ສະຖາບັນການເງິນຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ເປັນນະໂຍບາຍລະອຽດຂອງຕົນ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ພາຍໃນ 15 ວັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້; ພ້ອມກັນນັ້ນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອດັ່ງ ກ່າວນີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ພ້ອມທັງລາຍງານກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 30 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ. ຫາກສະຖາບັນການເງິນບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງ ວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ແລະ ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕາມລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້.