ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ການຮ່ວມມືລົງທຶນພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີ ລະດັບສູງ ລາວ-ຈີນ

704

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມືລົງທຶນພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີ ລະດັບສູງ ລາວ-ຈີນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕາມທ່າແຮງຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນປະມານ 300.000.000 ໂດລາ (ສາມຮ້ອຍລ້ານໂດລາ).

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບສະພາບລວມຂອງໂຄງການ ວ່າ: ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມືລົງທຶນພັດທະນາເຂດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ ລາວ-ຈີນ ແມ່ນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນນາມລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດ ພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີ ເອັນຕີ້ (ປັກກິງ) ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ. ຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຕາມທ່າແຮງຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນປະມານ 300.000.000 ໂດລາ (ສາມຮ້ອຍລ້ານໂດລາ).

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ພັດທະນາຢູ່ 2 ເຂດຄື: ເຂດທີ 1 ແມ່ນເຂດບ້ານດອນຕິ້ວ (ຫ້ວຍຍາງ), ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 45 ເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ກໍານົດເປັນ 5 ກິດຈະການຄື: ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ; ວາງສະແດງ ແລະ ຫໍປະຊຸມ; ສູນບົ່ມເພາະວິສາຫະກິດ; ຫ້ອງການ ແລະ ເຂດບໍລິການທີ່ພັກອາໃສ.

ສ່ວນເຂດທີ 2 ແມ່ນເຂດພັດທະນາຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 200 ເຮັກຕາ ໄດ້ກໍານົດມີ 9 ກິດຈະການຄື: ສໍານັກງານຫ້ອງການ; ສູນການແພດເພື່ອສຸຂະພາບ; ບໍລິການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ນັກທຸລະກິດ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ; ບໍລິການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຕ່າງໆ; ເຂດເຕັກໂນໂລຊີ-ໂທລະຄົມອິນເຕີເນັດ; ພະລັງງານທົດແທນແບບໃໝ່; ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບໍລິການ; ເຄືອຄ່າຍການສຶກສາອັດສະລິຍະ ແລະ ເຂດການຜະລິດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ.

ຖ້າຫາກໂຄງການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ຈະມີຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍມາສູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີ ປ່ຽນຈາກການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາແບບດັ້ງເດີມໃຫ້ເປັນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີມາສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ຫຼື ຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດ ລວມທັງເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຂອງລາວມີມາດຕະຖານ ແລະ ເພີ່ມມູນຄ່າການສົ່ງອອກ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສັງຄົມມີຜະລິດຕະພັນນະວັດຕະກໍາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີທາງເລືອກໃນການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ປະຊາຊົນລາວມີໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ທັນສະໄໝ, ມີລະບົບການສຶກສາດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ລະບົບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນສາກົນ.

ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີອາຊີບ ແລະ ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ຄາດວ່າຈະສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂການມີວຽກເຮັດງານທໍາບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 30.000 ຄົນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງຈະເປັນແຫຼ່ງລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ທາງພາກລັດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ພາກເອກະຊົນຂອງລາວໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຂອງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ປີ 2020.