EDL-Gen ຈະຈ່າຍເງິນປັນຜົນ 100 ກີບ/ຫຸ້ນ ໃນເດືອນມິຖຸນານີ້.

762

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື ຜ-ຟຟລ (EDL-Gen) ໄດ້ກໍານົດເອົາວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຫຸ້ນ ເພື່ອກໍານົດສິດໃນການຮັບເງິນປັນຜົນຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ໃນອັດຕາ 100 ກີບ/ຫຸ້ນ ເຊິ່ງມີກໍານົດຈ່າຍເງິນໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ: ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຫຸ້ນປະຈໍາປີ 2019 ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຈະໄດ້ຈັ  ດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ. ໃນວາລະດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ມີການສະຫຼຸບ, ລາຍງານ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍບັນຫາເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຫຸ້ນປະຈໍາປີຜ່ານມາ; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຫຸ້ນປະຈໍາປີ 2018; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລາຍງານການເງິນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປີ 2019.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນປີ 2019, ບົດລາຍງານການເງິນ 2019 ແລະ ແຜນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ 2020; ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019; ພິຈາລະນາ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການກໍານົດຄ່າຈ້າງປີ 2020-2022; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ ເພື່ອປ່ຽນແທນສະພາບໍລິຫານຊຸດເກົ່າທີ່ຄົບອາຍຸການ.

ສ່ວນກໍານົດວັນປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຫຸ້ນປະຈໍາປີ 2019 ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ1 ສໍານັກງານໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເຊິ່ງກໍານົດຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນການຮັບໃບມອບສັນທະ ຄື: ທ່ານ ຮສ.ປອ. ກອງສີ ແສງມະນີ, ທ່ານ ສຈ. ປອ. ຄໍາລືຊາ ນວນສະຫວັນ ແລະ ຮສ. ຄຳເຜີຍ ພົມມະຈັນ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະຫຼະເປັນຜູ້ມອບສັນທະຈາກຜູ້ຖືຫຸ້ນ.

ຫຼ້າສຸດ, ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ຜ່ານມານີ້, ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0833/ຜ-ຟຟລ ກ່ຽວກັບແຈ້ງປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຫຸ້ນ ເພື່ອກໍານົດສິດຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນການຮັບເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ມີກໍານົດຈ່າຍເງິນໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2020 ໃນອັດຕາ 100 ກີບ/ຫຸ້ນ.