ສໍາເລັດການຈົດທະບຽນພັນທະບັດລັດຖະບານ ຄັ້ງທີ 10-11 ໃນ ຕລຊລ

690

ກະຊວງການເງິນ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານຂອງຕະຫຼາດພັນທະບັດພາຍໃນຄັ້ງທີ 10-11/2020 ໂດຍຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ເມື່ອວັນທີ 12 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ມູນຄ່າ 1.188 ກວ່າຕື້ກີບ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພັນທະບັດລັດຖະບານດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານໄດ້ສໍາເລັດການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2020 ຜ່ານມາ; ເຊິ່ງຜົນ ສຳເລັດຂອງການອອກຈຳໜ່າຍນີ້ຖືເປັນຄັ້ງທີ 10 ແລະ 11 ປະຈຳປີ 2020 ຂອງພັນທະບັດລັດຖະບານລາວ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດການຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນທັງປະເພດສະຖາບັນ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ພັນທະບັດຊຸດດັ່ງກ່າວສາມາດອອກຈຳໜ່າຍໄດ້ແລ້ວ 1.188.951 ໜ່ວຍ ເທົ່າກັບ 1.188.951.000.000 ກີບ ກວມເອົາ 69,94% ຂອງພັນທະບັດທີ່ພວມອອກຈຳໜ່າຍໃນຊຸດດັ່ງກ່າວ.

ສຳລັບພັນທະບັດລັດຖະບານທັງສອງຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືຄອງພັນທະບັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຊື້-ຂາຍພັນທະບັດໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ ແລະ ປ່ຽນມືກັນໄດ້ໃນຕະຫຼາດຂັ້ນສອງກໍຄືໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ.

ຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-7 ເມສາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ພັນທະບັດລັດຖະບານໃນງວດກ່ອນທີ່ມີມູນຄ່າ 1.700.000 ໜ່ວຍ ເທົ່າກັບ 1.700 ຕື້ກີບ ໄດ້ສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍພັນທະບັດລັດຖະບານໂດຍຕົວແທນຈຳໜ່າຍ (Primary Dealer: PD) ໄດ້ເພີ່ມອີກຈຳນວນ 56.236 ໜ່ວຍ, ມູນຄ່າໜ່ວຍລະ 1.000.000 ກີບ ເທົ່າກັບ 56.236.000.000 ກີບ. ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ມີອາຍຸຄົບກຳນົດໄຖຖ່ອນ 3 ປີ ແລະ 20 ປີ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 6,8% ແລະ 8% ຕາມລຳດັບ.

ສໍາລັບຜູ້ລົງທຶນທີ່ສົນໃຈລົງທຶນ ຫຼື ຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພັນທະບັດລັດຖະບານ ສາມາດຕິດຕໍ່ ແລະ ປະສານງານກັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບທັງ 3 ແຫ່ງ ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ, ໂທ: 021 265461-3;
ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ, ໂທ: 021 265484-5;
ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ, ໂທ: 021 419222.