ທຄຕລ ພິຈາລະນາຈ່າຍເງິນປັນຜົນ 813 ກີບ/ຫຸ້ນ

836

ເຖິງວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາຍທຸລະກິດໃນບ້ານເຮົາກໍ່ຕາມ, ແຕ່ບັນຍາກາດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຫຸ້ນປະຈໍາປີຂອງບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວກໍ່ຍັງດໍາເນີນປົກກະຕິ. ຫຼ້າສຸດ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງເງິນປັນຜົນຫຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019 ຈໍານວນ 813 ກີບ/ຫຸ້ນ ເພື່ອນໍາສະເໜີກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຫຸ້ນ ທຄຕລ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2020 ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ທຄຕລ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ອໍານວຍການ, ຕາງໜ້າບັນດາຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແລະ ຜູ້ສັງເກດການເຂົ້າຮ່ວມ.

ສໍາລັບຜົນກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ມີມະຕິຕົກລົງ ດັ່ງນີ້: 1). ຮັບຮອງເອົາລະບຽບວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງລູກຄ້າສິນເຊື່ອຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ເຫັນດີໃຫ້ຄະນະອໍານວຍການ ຫຼື ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວຂ້ອງອອກແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳ, ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບລູກຄ້າສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 2). ອະນຸຍາດໃຫ້ຄະນະກໍາມະການສິນເຊື່ອປັບປຸງເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາລູກຄ້າສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 (ລູກຄ້າເກຣດ A ແລະ ເກຣດ B) ພ້ອມໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເພື່ອໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານສິນເຊື່ອພິຈາລະນາ; 3). ຮັບຮອງຜົນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາປີ 2019 ແບບສະເພາະກິດຈະການມາດຕະຖາສາກົນ (IFRS).

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງມີມະຕິຮັບຮອງເງິນປັນຜົນຫຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019 ຈໍານວນ 813 ກີບ/ຫຸ້ນ ເພື່ອນໍາສະເໜີກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຫຸ້ນ ທຄຕລ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ, ສ່ວນວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ  29 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກແມ່ຂອງຣິເວີໄຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຫຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2019 ໄດ້ແກ່: ຮັບຮອງເອົາບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຫຸ້ນປະຈໍາປີ 2019; ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະພາບການດໍາເນີນງານຂອງ ທຄຕລ ໃນປີ 2019; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດປະຈໍາປີ 2019; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເງິນປັນຜົນປະຈໍາປີ 2019; ພິຈາລະນາ ແລະຮັບຮອງເອົາແຜນການປີ 2020; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ ປະຈໍາປີ 2020;ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່.