ແຈ້ງປະມູນລົດຫຼູ ເລີ່ມຂາຍຊອງວັນທີ5 – 25ພຶດສະພາ ແລະ ເປີດຊອງໃນວັນຖັດໄປ

681

ແຈ້ງການປະມູນຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ, ອອກແຈ້ງການປະມູນແບບເປີດກວ້າງ ສະບັບເລກທີ 0606/ຫກງ, ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2020 ເຖິງ: ບຸກຄົນນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການປະມູນພາຫະນະເກົ່າ

ສາມາດເຂົ້າມາເບີ່ງລົດຕົວຈິງ ແລະ ຊື້ຊອງປະມູນໄດ້ທີ່ພະແນກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ໃນໂມງລັດຖະການ (ພາກເຊົ້າເວລາ 9:00ໂມງ-11:00 ໂມງ

ພາກບ່າຍ 14:00ໂມງ-16:00ໂມງ) ເລີ່ມການຂາຍຊອງປະມູນນັບແຕ່ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2020 ຫາ ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2020 (ວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ) ແລະ ມື້ເປີດຊ້ອງປະມູນໂດຍຊ້ອງໜ້າຄະນະກຳມະການ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ ກະຊວງການເງິນ