ກະຊວງການເງິນ ອອກຫຼາຍນະໂຍບາຍ ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ປະກອບການໄລຍະໂຄວິດ-19

696

ກະຊວງການເງິນ ໃນຖານະຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໄດ້ອອກແຈ້ງ ການ, ຄຳສັ່ງແນະນຳ ແລະ ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມຫຼາຍສະບັບ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພາກທຸລະກິດກໍ່ຄືຜູ້ປະກອບການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ທີ່ລະບາດໃນປັດຈຸບັນ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຜ່ອນຜັນ ແລະ ຂະຫຍາຍເວລາໃນການມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມຖຶກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດຄືດັ່ງທີ່ເປັນຢູ່ໃນຕອນນີ້.

ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການຫຼາຍສະບັບເປັນຕົ້ນແມ່ນ: 1). ເລື່ອນການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ 2020 ຈາກເດີມແມ່ນກໍານົດໝົດ 31 ມີນາ ໄປເປັນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020; 2). ການຢື່ນເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ການຄິດໄລ່ເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງ ຢືນການຊໍາລະອາກອນໃນເວລາ 5 ວັນລັດຖະການ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; 3). ແຈ້ງການແນະນຳໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດທົ່ວໄປທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະເອົາລົດຂ້າມໄປທ່ຽວ ຫຼື ໄປວຽກສ່ວນຕົວຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນ, ຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ລວມທັງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະເທດປາຍທາງທີ່ເຮົາຈະໄປນໍາອີກ ເພື່ອສະດວກແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາ; 4). ແຈ້ງການອອກໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນ ປະຈໍາປີ 2019.

5). ໄດ້ອອກແຈ້ງການຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ 5 ລ້ານກີບລົງເປັນເວລາ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ); 6). ໄດ້ຍົກເວັນການປັບໃໝທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການມອບອາກອນຊັກຊ້າ 0,1% ຕໍ່ວັນ ແລະ ຫ້າແສນກີບຕໍ່ຄັ້ງ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19; 7). ໄດ້ອອກແຈ້ງການແນະນຳໃຫ້ຜູ້ປະກອບການແຈ້ງອາກອນດ້ວຍຕົນເອງຜ່າລະບົບອອນລາຍ; 8).

ແນະນຳໃຫ້ເສຍພາສີທີ່ດິນປະຈໍາປີ 2020 ດ້ວຍການຊໍາລະຜ່ານ 6 ຊ່ອງທາງ ຫຼື ຜ່ານຫ້ອງການ-ການເງິນບ້ານບ່ອນທີ່ດິນຕັ້ງຢູ່; 9). ເລື່ອນເວລາການສົ່ງເອກະ ສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ 2019;

10). ແຈ້ງການຂະຫຍາຍເວລາປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS ) ສຳລັບວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (PIE); 11). ການນໍາໃຊ້ໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເປັນເອກະສານຢັ້ງ ຢືນການມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ.