ກະຊວງການເງິນ ຂະຫຍາຍເວລາລາຍງານການເງິນ ສໍາລັບວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ສາທາລະນະ

713

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (PIE) ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRSs) ທີ່ສະພາມາດຕະຖານສາກົນດ້ານບັນຊີ (LASB) ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ; ທັງເປັນການຂະຫຍາຍເວລາໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະທີ່ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 2021 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1137/ກງ ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2020 ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍເວລາປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRSs) ສໍາລັບວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ສາທາລະນະຈາກເດີມທີ່ຈະສິ້ນສຸດໃນປີ 2021 ຕາມແຈ້ງການເກົ່າສະບັບເລກທີ 697/ກງ ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2017 ໃຫ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເວລາຕື່ມອີກ 5 ປີມາເປັນ 2025 ແລະ ໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນເຕັມສ່ວນນັບແຕ່ປີ 2026 ເປັນຕົ້ນໄປ ດັ່ງນີ້:

1). ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານແຕ່ປີ 2021 ເຖິງ 2025 ໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (PIE) ສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນຕາມມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນທີ່ຖືກຮັບຮອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ພ້ອມນັ້ນ, ໃຫ້ວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວສ້າງແຜນການລະອຽດ ກ່ຽວກັບການຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ກົມບັນຊີກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວ.

2). ສໍາລັບວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (PIE) ທີ່ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນໃນໄລຍະປີ 2017-2019 ຜ່ານມາ, ໃຫ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສົ່ງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2021 ເຖິງ 2025 ໃຫ້ກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວ.

3). ສໍາລັບວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (PIE) ໃດໜຶ່ງ, ຫາກມີຄວາມພ້ອມໃນການສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ ຕາມມາດຕາ 14 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ແລະ ມາດຕາ 5 ຂອງຄໍາແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍບັນຊີ.

4). ວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (PIE) ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການເພີ່ມຕື່ມຂອງຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງທີ່ກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດຕົ້ນ.

5). ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫາກພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແມ່ນໃຫ້ປະສານສົມທົບປຶກສາຫາລືນໍາກົມບັນຊີ ເພື່ອຊອກວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະໄລຍະ.