ເບິ່ງ! ນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດອກເບ້ຍຂອງຂະແໜງທະນາຄານໃນໄລຍະໂຄວິດ-19

653

ນັບແຕ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດແຕ່ຕົ້ນປີຜ່ານມາຮອດປັດຈຸບັນ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ອອກມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນເລື່ອນເວລາຊໍາລະໜີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ; ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ລູກໜີ້; ການສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດ ແລະ ອື່ນໆ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ ເພັດສະຖາພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທຫລ ເຄີຍໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ໃນສະພາບການທີ່ປະເທດເຮົາກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຄືດັ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2020 ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນການຫຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບທີ່ເປັນສະກຸນເງິນກີບລົງ 1% ຈາກ 5% ມາເປັນ 4% ແລະ ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດລົງ 2% ຈາກ 10% ມາເປັນ 8% ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ມີແຫຼ່ງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ຖັດຈາກນັ້ນ, ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2020 ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການອີກຄັ້ງດ້ວຍການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານລົງ 1% ທັງສາມໄລຍະເວລາຄື: ໄລຍະບໍ່ເກີນ 7 ວັນ ຈາກ 4% ມາເປັນ 3% ຕໍ່ປີ; ໄລຍະ 7-14 ວັນ ຈາກ 5% ມາເປັນ 4% ຕໍ່ປີ ແລະ ໄລຍະເກີນ 14 ວັນ – 1 ປີ ຈາກ 10% ມາເປັນ 9% ຕໍ່ປີ.

ສໍາລັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 238/ທຫລ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຜ່ອນຜັນຕໍ່ລູກໜີ້ໄດ້ແກ່: 1). ເລື່ອນເວລາຊໍາລະໜີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ; 2). ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ລູກໜີ້ຂອງຕົນບົນພື້ນຖານການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ; 3). ສະໜອງວົງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ແກ່ລູກໜີ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວເພື່ອຟື້ນຟູທຸລະກິດ; 4). ປັບໂຄງສ້າງເງິນກູ້ຄືນໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງແກ່ລູກໜີ້ໂດຍກໍານົດສັນຍາ ຫຼື ງວດຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດຕົວຈິງ.

ໃນນັ້ນ, ໃຫ້ມີໄລຍະປອດໜີ້ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍເປັນເວລາ 1 ປີ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງເຈົ້າໜີ້ ແລະ ລູກໜີ້. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃດທີ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດໄວ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ (ສະບັບເລກທີ 512/ທຫລ ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2018) ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເລກທີ 02/ທຫລ ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2015).

ໃນບົດລາຍງານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເດືອນເມສາ 2020 ສະບັບເລກທີ 005/ສຄສຊ ລົງວັນທີ 19 ເມສາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດການເງິນ-ການທະນາຄານວ່າ: ສະພາບຄ່ອງຂອງລະບົບທະນາຄານອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຊະລໍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການຟື້ນຕົວຊ້າຂອງທຸລະກິດເອກະຊົນໂດຍສະເພາະທຸລະກິດໃນກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກລະບົບທະນາຄານໃນໄລຍະກາງ ເຊິ່ງຈະມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ເກີດມີໜີ້ເສຍ (NPL) ເພີ່ມຂຶ້ນພາຍຫຼັງໄລຍະຜ່ອນຜັນການຈ່າຍຄືນດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນໃນປີ 2020.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີບາງນະໂຍບາຍເສີມສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດເຊັ່ນ: ຫຼຸດດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານກາງ 1% ແລະ ຫຼຸດອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 1% ສໍາລັບເງິນກີບ ແລະ 2% ສໍາລັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຕາມການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ ການປະຕິບັດຫຼຸດອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ຄາດວ່າຈະສາມາດສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດລວມມູນຄ່າ ປະມານ 965 ຕື້ກີບ.

ຂໍ້ມູນຈາກສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຜົນການສໍາຫຼວດສະຖິຕິຜົນກະທົບຂອງຜູ້ປະກອບການ ສຄອຊ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກຄໍາສັ່ງເຖິງທະນາຄານໃຫ້ເລື່ອນການຊໍາລະໜີ້ທີ່ເປັນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຂອງລູກຄ້າທີ່ເປັນຜູ້ປະກອບການ ຫຼື ເປັນຜູ້ອອກແຮງງານໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ ຫຼື 6 ເດືອນຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ພ້ອມນັ້ນກໍສະເຫນີໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກປ່ອຍເງິນກູ້ສຸກເສີນທີ່ມີດອກເບ້ຍພິເສດຕ່ຳສຸດໃນວົງເງິນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີໄລຍະເວລາການກູ້ຢືມຢ່າງໜ້ອຍ 6-12 ເດືອນ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ເລື່ອນການຊໍາລະອາກອນກໍາໄລລ່ວງໜ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກສໍາລັບໄຕມາດ 1 ແລະ 2. ສຸດທ້າຍແມ່ນສະເໜີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນເພື່ອກຳນົດອັດຕາພາສີ-ອາກອນລວມທັງຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ, ສະຖານທີ່ປະກອບການ ແລະ ເຮືອນພັກໂຮງແຮມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນທຸລະກິດຕໍ່າລົງໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ໂດຍສະເພາະ SME ແລະ ແຮງງານທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ.