ນະຄອນຫຼວງເລັ່ງອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ

585

ຊົມເຊີຍ ວັນທີ 05 ພຶດສະພາ 2020 ຫ້ອງການອົງການບໍລິຫານຕົວເມືອງວຽງຈັນ ຄບຕ ໄດ້ອະນາໄມຮອງລະບາຍນໍ້າແຄມທາງ ໃນຈຸດທີ່ມັນອຸດຕັນ(ທາງໂພນທັນ)

ແລະ ສືບຕໍ່ອະນາໄມເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງດ້ວຍການຊ້ວນດີນຂອບ ຖະໜົນ ໂພນຕ້ອງ-ດົງໂດກ ທັງນີ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຂີ້ຝຸ່ນໄງ່ກຸ້ມໃນເວລາລົດແລ່ນຜ່ານ ແລະ ປ້້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ດິນໄຫຼລົງອັດຕັນທໍ່ລະບາຍນໍ້າ


ພ້ອມກັນນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄບຕ ຍັງໄດ້ອະນາໄມເອົາເສດຕຸກນໍ້າ, ຖົງຢາງອອກຈາກທໍ່ລະບາຍນໍ້າດ້ວຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າຝົນໄຫຼສະດວກໃນເວລາຝົນຕົກ ປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມຂັງ ຫຼື ນໍ້າໄຫຼບໍ່ທັນ