ຜູ້ມີລາຍຮັບ 5 ລ້ານກີບລົງມາ ຈະຖຶກຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ

776

ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ (ເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ). ໃນນີ້, ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ 1,3 ລ້ານກີບລົງມາແມ່ນຍົກເວັ້ນ 0% ແລະ ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ 1,3 ລ້ານ ຫາ 5 ລ້ານກີບແມ່ນຍົກເວັ້ນໃນອັດຕາ 5%.

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມສະບັບເລກທີ 1128/ກສອ ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2020 ເລື່ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະອາກອນຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດນະ ໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 31/ນຍ, ລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2010 ວ່າດ້ວຍການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ -19 ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ.

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ). ສໍາລັບວິທີຄິດໄລ່ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ກໍລະນີມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ 5 ລ້ານກີບລົງມາ ໝາຍເຖິງຜູ້ມີລາຍໄດ້ຢູ່ໃນ 2 ຂັ້ນຕາມຕາຕະ ລາງຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນຄື: 1). ແຕ່ 1.300.000 ກີບລົງມາ ຕົກຢູ່ໃນອັດຕາ 0% (ຍົກເວັ້ນຕາມກົດຫມາຍ); 2). ແຕ່ 1.300.000 ຫາ 5.000.000 ກີບ ຢູ່ໃນອັດຕາ 5% (ຍົກເວັ້ນຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 3/ນຍ).

ສໍາລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ເງິນເດືອນເກີນ 5 ລ້ານກີບຂື້ນໄປ ໃຫ້ຄິດໄລ່ຫັກຍົກເວັ້ນ 5 ລ້ານກີບກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຄິດໄລ່ຕາມຂັ້ນທະວີຄູນ ໂດຍເລີ່ມຈາກອັດຕາ 10% ຂຶ້ນໄປ ຕາມຕາຕະລາງຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ສະບັບເລກທີ 97/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ດັ່ງນີ້: