ລັດຍົກເວັ້ນເກັບອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ 5 ລ້ານກີບລົງມາ.

784

ລັດຖະບານ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ). ສ່ວນວິທີການແມ່ນໃຫ້ຜູ້ແຈ້ງມອບອາກອນເງິນເດືອນຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປົກກະຕິທີ່ເຄີຍແຈ້ງຜ່ານມາ ເຊິ່ງລະບົບ TaxRIS ຈະຄິດໄລ່ຍົກເວັ້ນ 5 ລ້ານກີບໃຫ້ແບບອັດຕະໂນມັດ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1027 /ກງ ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2020 ເຖິຜູ້ອໍານວຍການວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເປັນນັກລົງທືນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະອາກອນຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ ເຊິ່ງແຈ້ງການໄດ້ລະບຸດັ່ງນີ້:

1). ໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທັງຫມົດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບລົງມາໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ); ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ເງິນເດືອນເກີນ 5 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ຄິດໄລ່ຫັກຍົກເວັ້ນຫ້າລ້ານກີບກ່ອນ ແລ້ວຈື່ງຄິດໄລ່ຕາມຂັ້ນທະວີຄູນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 39 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019.

ສໍາລັບໄລຍະເວລາການແຈ້ງ ແລະ ຊໍາລະອາກອນໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນຂອງເດືອນເມສາ 2020 ໃຫ້ແຈ້ງ ແລະ ຊໍາລະອາກອນບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020; ສ່ວນອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນຂອງເດືອນພຶດສະພາ 2020 ໃຫ້ແຈ້ງ ແລະ ຊໍາລະອາກອນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2020 ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນຂອງເດືອນມິຖຸນາ 2020 ໃຫ້ແຈ້ງ ແລະ ຊໍາລະອາກອນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2020.

2). ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29 ຂໍ້ທີ່ 2 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ເປັນໄລຍະ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ). ສໍາລັບຫົວຫນ່ວຍວິສາຫະກິດໃດຫາກໄດ້ມອບອາກອນລ່ວງໜ້າຕາມສັນຍາ ແມ່ນສາມາດນໍາເອົາຈໍານວນເງິນອາກອນຂອງເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ເດືອນມິຖຸນາ ໄປຫັກອອກໄດ້ໃນເດືອນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະຫມົດ.

3). ສໍາລັບຜູ້ທີ່ປະຕິບັດການແຈ້ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນແບບມອບເໝົາ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມອັດຕາຄົງທີ່ຕາມສັນຍາສໍາປະທານທີ່ລັດຖະບານໄດ້ລົງນາມນັ້ນ ໃຫ້ແຈ້ງມອບຕາມສັນຍາໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ (ໝາຍວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນຕາມຂໍ້ 1 ຂ້າງເທິງ).

4). ວິທີການແຈ້ງມອບອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນສໍາລັບການຍົກເວັ້ນ 5 ລ້ານກີບ ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ແຈ້ງມອບອາກອນເງິນເດືອນຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປົກກະຕິ ທີ່ເຄີຍແຈ້ງຜ່ານມາ ເຊິ່ງລະບົບ TaxRIS ຈະຄິດໄລ່ຍົກເວັ້ນ 5 ລ້ານກີບໃຫ້ແບບອັດຕະໂນມັດ.