ສະພາການຄ້າສະເໜີ 8 ຂໍ້ຕໍ່ລັດຖະບານແກ້ໄຂ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

1023

ໃນວັນທີ 17 ເມສາ 2020 ນີ້ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ນໍາສະເໜີລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໃຫ້ພິຈາລະນາອັນຮີບດ່ວນຕໍ່ຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ເນື່ອງຈາກມີການຕໍ່ເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ 06 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄປຈົນເຖິງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020 ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້ວ່າ:

1. ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາທຸກຄໍາຮ້ອງຂອງບັນດາຫົວຫນ່ວຍວິສາຫະກິດ, ໂດຍສະເພາະໂຮງຈັກໂຮງງານປິ່ນອ້ອມຂະແຫນງການຜະລິດ, ລວມເຖິງໂຄງການ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດ ຫລື ນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະເພາະ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດນີ້ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນໄດ້ໂດຍໄວ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.
2. ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາແກ້ໄຂສະພາບການກີດຂວາງ ແລະ ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລົດບັນທຸກສິນຄ້າ ໃນການຜ່ານດ່ານຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງເປັນການຮີບດ່ວນ.

3. ໃຫ້ລັດຖະບານໂດຍສະເພາະກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແກ້ໄຂແຈ້ງການເລກທີ 266/ຍທຂ,ກສຂ ທີ່ຫ້າມຄົນຈີນຂັບລົດເຂົ້າມາເກັບສິນຄ້າກະສິກຳຢູ່ໃນໄລຍະເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກເພື່ອສົ່ງອອກ ສປ ຈີນ ເຊັ່ນ: ຫມາກຖົ່ວ, ຫມາກໂມ, ກ້ວຍ-ອ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍໃຫ້ແກ່ຍາວເວລາການປະຕິບັດແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໄປອີກ 2 ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ລົດຈີນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າມາຮັບສິນຄ້າຈາກຝ່າຍລາວໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເຫນີໃຫ້ພິຈາລະນາເປີດກ້ວາງກ່ຽວກັບວຽກງານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫ່ວາງປະເທດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວເພື່ອຮັບປະກັນໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ.
4. ສະເຫນີໃຫ້ພິຈາລະນາວາງມາດຕະການຢ່າງຮີບດ່ວນຕໍ່ການສະຫນັບສະຫນູນເງິນອຸດຫນູນຕໍ່ແຮງງານລາວທີ່ໄດ້ພັກວຽກຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ລະບາດ, ໂດຍການອອກນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫລືອສະຫນັບສະຫນູນເງິນອຸດຫນູນໃຫ້ແກ່ແຮງງານທີ່ຢູ່ໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ໂດຍອີງຕາມສັນຍາວ່າຈ້າງງານ ລະຫ່ວາງນາຍຈ້າງ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫລື ເອກະສານຮັບເງິນເປັນການຢັ້ງຢືນ.
5. ໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກຄໍາສັ່ງເຖິງທະນາຄານໃຫ້ເລື່ອນການຊໍາລະຫນີ້ທີ່ເປັນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຂອງລູກຄ້າທີ່ເປັນຜູ້ປະກອບການ ຫລື ເປັນຜູ້ອອກແຮງງານໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ ຫລື 6 ເດືອນ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ເປັນເອກະພາບທົ່ວລະບົບ, ພ້ອມນັ້ນກໍສະເຫນີໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

6. ສະເຫນີລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການ ຫລື ຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ
ປ່ອຍເງິນກູ້ສຸກເສີນທີ່ມີດອກເບ້ຍພິເສດຕ່ຳສຸດ, ໃນວົງເງິນທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ມີໄລຍະເວລາການກູ້ຢືມຢ່າງຫນ້ອຍ 6-12 ເດືອນ, ພ້ອມນັ້ນກໍສະເຫນີໃຫ້ເລື່ອນການຊໍາລະອາກອນກໍາໄລລ່ວງຫນ້າຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສໍາລັບໄຕມາດ 1 ແລະ 2.
7. ສະເຫນີລັດຖະບານພິຈາລະນາອອກນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນເພື່ອກຳນົດອັດຕາພາສີ-ອາກອນ ລວມທັງຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ, ສະຖານທີ່ປະກອບການ ແລະ ຫ້ອງພັກໂຮງແຮມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນທຸລະກິດຕໍ່ລົງໃນຊ່ວງໄລຍະ 6 ເດືອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໂດຍສະເພາະ SME ແລະ ແຮງງານທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າເຂົ້າເຖິງໄດ້ງາຍ່ຂຶ້ນ.
8. ສະເຫນີລັດຖະບານອອກແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານແນະນໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ເອກະພາບ ລະຫ່ວາງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມເຖິງຂະແຫນງການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບພາກທຸລະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫລີກລຽງບໍ່ໃຫ້ເປັນຊ່ອງວ່າງຂອງກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ