ທະນາຄານໂລກ ປະເມີນວ່າຂະແໜງບໍລິການຂອງລາວຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ

651

ທະນາຄານໂລກ ປະເມີນເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ຫຼື EAP ໃນປີ 2020 ຈະຖົດຖອຍມາຢູ່ໃນລະດັບ 2,1% ໃນກໍລະນີຖານ ( ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ) ແລະ ຕິດລົບ 0,5% ໃນກໍລະນີວິກິດໂຄວິດ – 19 ເຮັ່ງຮ້າຍ, ທຽບໃສ່ຕົວເລກປະເມີນໃນປີ 2019 ເຊິ່ງຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ທີ່ 5,8%. ການລະບາດຂອງໂຄວິດ – 19 ຈະດຶງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020 ມາຢູ່ທີ່ລະດັບ 3,6% ໃນກໍລະນີບໍ່ເຮັ່ງຮ້າຍ ແລະ ອາດຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 2,2% ໃນກໍລະນີເຮັ່ງຮ້າຍ, ແຕ່ກໍເຊື່ອວ່າໃນປີ 2021 ການຂະຫຍາຍຕົວຈະດີຂຶ້ນມາຢູ່ໃນລະດັບ 5,8%. ທະນາຄານໂລກ ຍັງປະເມີນວ່າຂະແໜງບໍລິການຂອງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ໂດຍຈະຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ພຽງ 2,9% ຈາກລະດັບ 6,7% ໃນປີ 2019, ແຕ່ພາກກະສິກໍາຈະຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ ຈາກປີຜ່ານມາຢູ່ໃນລະດັບ 2,9%.

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ ສໍາລັບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ສະບັບເດືອນເມສາ  2020 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ‘’ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ – 19 ‘’ ມີຄໍາເຫັນວ່າ: ບັນດາປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງດໍາເນີນການຢ່າງທັນທີທັນໃດ  ເຊິ່ງລວມທັງການລົງທຶນສຸກເສີນຮີບດ່ວນເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດດ້ານການປິ່ນປົວ ແລະ ສ້າງມາດຕະການດ້ານນະໂຍບາຍການເງິນແບບມີເປົ້າໝາຍສະເພາະ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບາງຜົນກະທົບສະເພາະໜ້າ.

ທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃຫ້ແມ່ນຢໍາຖືເປັນເລື່ອງຍາກ. ສະນັ້ນ, ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຈຶ່ງສະເໜີທັງກໍລະນີຖານ ແລະ ກໍລະນີຮ້າຍແຮງຂອງຜົນການຄາດຄະເນ ໂດຍຄາດຄະເນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ EAP ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ. ສໍາລັບປີ 2020 ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງມາຢູ່ໃນລະດັບ 2,1% ໃນກໍລະນີຖານ ແລະ ຕິດລົບ 0,5% ໃນກໍລະນີເຮັ່ງຮ້າຍ ເຊິ່ງຫຼຸດຈາກການຄາດຄະເນໄວ້ເມື່ອປີ 2019 ທີ່ລະດັບ 5,8%.