ປີຜ່ານມາ ທຄຕລ ສາມາດປະຕິບັດຍອດເງິນຝາກໄດ້ເກີນແຜນ 12%.

654

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (ທຄຕລ) ເປີດເຜີຍວ່າ: ຄະນະພັກຮາກຖານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳໆພາການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານ ຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິຫານທຶນຮອນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ບົນພື້ນຖານການວິເຄາະ, ພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສຸມໃສ່ຄວາມອາດສາມາດທ່າແຮງບົ່ງຊ້ອນທີ່ມີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດຊຶ່ງສະແດງ ອອກຄື:

-ຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ 5 ຄັ້ງ; ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2018: 1 ຄັ້ງ, ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ 4 ຄັ້ງ;

-ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບໍລິການດ້ານການເງິນ ແລະ ຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ຂອງກະຊວງການເງິນລະຫວ່າງ ທຄຕລ ກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ, ພ້ອມທັງສໍາເລັດການການຂາຍຮຸ້ນອອກສູ່ສັງຄົມຈໍານວນ 10% ຕາມເວລາທີ່ກໍານົດ;

-ແຍກພະແນກຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອອອກເປັນ 3 ຄື: ພະແນກປະຕິບັດການສິນເຊື່ອ, ພະແນກຂາຍຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ, ພະແນກບໍລິຫານສິນເຊື່ອ ແລະ ສ້າງຕັ້ງພະແນກນິຕິກຳ;

-ທຄຕລ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໂດຍກົງຂອງ AMEX, ອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ BCEL MasterCard;

-ຮ່ວມມືກັບ Swift Pass ໃນການບໍລິການຊໍາລະເງິນດ້ວຍ WeChat ແລະ AliPay ແລະ ຮ່ວມມືກັບຢູນຽນເພສາກົນ ໃນການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະສະສາງຜ່ານ QR CODE UnionPay ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານທະນາຊາດ ປະເທດໄທ ໃນການຊຳລະສະສາງຂ້າມຊາຍແດນດ້ວຍລະບົບ QR Code;

-ຮ່ວມລົງນາມສັນຍາຮ່ວມທຶນສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ລາວເນເຊິນນໍເພເມັ້ນເນັດເວີກ ຈໍາກັດ (LAPNET) ;

-BCEL Road Tax ສາມາດຍາດລາງວັນຮອງຊະນະເລີດ ICT AWARD 2019 ລະດັບປະເທດ ແລະ ຍາດໄດ້ລາງວັນຊະນະເລີດ ລະດັບອາຊຽນ;

-ພັດທະນາໂຄງການ Smart VAT Phase II ແລະ ເຊື່ອມລະບົບ ບ 53 ການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມນໍາເຂົ້າລົດຊົ່ວຄາວຄົນຕ່າງປະເທດ ຂອງກົມພາສີ ໃຫ້ມາຊໍາລະຢູ່ຕູ້ບໍລິການອັດຕະໂນມັດ ທີ່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 1;

-ເປີດບໍລິການໃນວັນເສົາ-ທິດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ມີບໍລິມາດການບໍລິການຫຼາຍຈໍານວນ 5 ໜ່ວຍໃນເບື້ອງຕົ້ນຄື: ໜ່ວຍບໍລິການໄອເຕັກ, ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫຼາດເຊົ້າ; ໜ່ວຍບໍລິການສີໄຄ, ໜ່ວຍບໍລິການທົ່ງຈະເລີນ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຕະຫຼາດໃໝ່ປາກເຊ.

ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປີ 2019:

-ຍອດຊັບສິນ/ໜີ້ສິນ: ປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນ 9,6%;

-ຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ: ປະຕິບັດໄດ້ 104,5%;

-ຍອດເງິນຝາກ: ປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນ 12%.