ທຫລ ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ສະກຸນເງິນກີບໄລຍະສັ້ນ.

582

ສະຖານະການຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະຫຼຸດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຂອງຂະແໜງທະນາຄານເອງ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານສະກຸນເງິນກີບໄລຍະສັ້ນ ເຊິ່ງອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ່ 47/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2018; ອີງຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 56/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07 ທັນວາ 2018 ແລະ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 1230/ ທຫລ, ລົງວັນທີ 08/12/2017. ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼືື ທຫລ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 240/ທຫລ ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2020 ກ່ຽວກັບການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານ ສະກຸນເງິນກີບໄລຍະສັ້ນບໍ່ເກີນ 7 ວັນ ຈາກ 4% ຕໍ່ປີ ມາເປັນ 3% ຕໍ່ປີ; ສໍາລັບ 7-14 ວັນ ຈາກ 5% ຕໍ່ປີມາເປັນ 4% ຕໍ່ປີ ແລະ ເກີນ 14 ວັນ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 1 ປີ ຈາກ 10% ຕໍ່ປີມາເປັນ 9% ຕໍ່ປີ.

ໂດຍມອບໃຫ້ກົມບໍລິການທະນາຄານ, ບັນດາສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາພາກ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຕາມໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຊິ່ງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1230/ທຫລ, ລົງວັນທີ 08 ທັນວາ 2017 ແລະ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.