ດ່ວນ…ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້ຈະປິດບໍ່ລິການເລີ່ມ 1ເມສາ2020

538

ແຈ້ງການດ່ວນ ເຖີງ: ທ່ານຜູ້ໂດຍສານທຸກໆທ່ານທາງສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະໄດ້ປິດບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານຊົວຄາວຢ່າງບໍ່ມີກໍານົດ

ນັບແຕ່ວັນທີ 01/4/2020 ເປັນຕົ້ນໄປສ່ວນມື້ໃດຈະເປີດບໍລິການຄືນ ແມ່ນເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕາມພາຍຫລັງ . ໂທ 021 740521


ທັງນີ້ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 06 /ນຍ ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ເລື່ອງເພີ່ມມາດຕະການຍົກລະດັບການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19

ຂອງລັດຖະບານເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດແຜ່ໃນວົງກວ້າງ