ການບໍລິການແຈ້ງມອບອາກອນຜ່ານລະບົບ online ດ້ວຍຕົນເອງ

1495

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ 0957/ກສອ ລົງວັນທີ 27 ມີນາ 2020 ເລື່ອງການແຈ້ງມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານລະບົບອອນລາຍ.

ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສ່ວນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ ທີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບTaxris ບໍ່ໃຫ້ມາແຈ້ງມອບອາກອນຢູ່ປ່ອງບໍລິການ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ໃນນີ້, ທ່ານສາມາດແຈ້ງເສຍອາກອນໂດຍຜ່ານລະບົບດ້ວຍ 2 ວິທີຄື:

+ ກໍລະນີໄດ້ສະໝັກການນໍາໃຊ້ການແຈ້ງດ້ວຍຕົວເອງແລ້ວໂດຍແຈ້ງຜ່ານ: taxservice.mof.gov.la ໄດ້ເລີຍ;

+ ກໍລະນີ ຍັງບໍ່ໄດ້ສະໝັກຂໍນໍາໃຊ້ການແຈ້ງດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ມີຈຸດປະສົງຢາກແຈ້ງເສຍອາກອນ ກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານປະຈໍາຢູ່່ຈຸດບໍລິການບ່ອນທີ່ວິສາຫະກິດຂັຶນກັບຜ່ານເບີໂທ ແລະ ເບີແອັບ ຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້:

ການບໍລິການແຈ້ງມອບອາກອນຜ່ານລະບົບ online ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການແອອັດ ແລະ ປ້ອງກັນການລະບາດພະຍາດອັກເສບປອດ Covid19 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.