ຍັງມີເວລາເສຍຄ່າທຳນຽມທາງອີກ 1 ອາທິດ ຖ້າກາຍ ຈະຖືກປັບໃໝ

757

ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງໃຫ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປີ 2020 ແຕ່ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຈະຖືກປັບໃໝ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.
ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0840/ກງ ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2020 ເລື່ອງ: ການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ 2020 ເພື່ອໃຫ້ການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ປະຈໍາປີ 2020 ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກະຊວງການເງິນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊາບ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປີ 2020 ແຕ່ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ຖ້າບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕາມໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຈະຖືກປັບໃໝຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໂລແມັງທີ IV ຂໍ້ທີ 2 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບເລກທີ 3455/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017;
2. ກໍລະນີຫາກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງໃນປີຜ່ານມາ ນອກຈາກໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມທາງຄືນແລ້ວ ຍັງຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝດັ່ງນີ້: ຖືກປັບໃໝ 60% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕໍ່ປີ ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017 ແລະ 2018; ຖືກປັບໃໝ 40% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕໍ່ປີ ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ໃນປີ 2019;
3. ການຊໍາລະເງິນຄ່າທໍານຽມທາງແມ່ນໃຫ້ຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານດ້ວຍ 6 ທາງເລືອກຄື: ຊໍາລະຜ່ານລະບົບເຄົາເຕີທະນາຄານ (Counter); ຊໍາລະຜ່ານທາງອອນລາຍ (ຊໍາລະຜ່ານ BCEL One ຫຼື BCEL i-bank ແລະ ຊ່ອງທາງອອນລາຍທະນາຄານຕົວແທນ); ຊໍາລະຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ (ATM); ຊໍາລະຜ່ານຕູ້ອັດຕະໂນມັດ (Kiosk), ຊໍາລະຜ່ານຈຸດໃຫ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (BCOME) ແລະ ຊໍາລະຜ່ານທະນາຄານຕົວແທນ;
4. ສໍາລັບ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຊື້ຍານພາຫະນະໃໝ່ (ພາຫະນະອອກຮ້ານ) ໃນເດືອນຕຸລາ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ 2020 ແມ່ນໃຫ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງໃນປີຖັດໄປ;

ນອກນັ້ນ, ກະຊວງການເງິນ ຍັງອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0838 /ກງ ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2020 ເລື່ອງ: ການເສຍພາສີທີ່ດິນ ປະຈໍາປີ 2020 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບພາສີທີ່ດິນປະຈໍາປີ ດ້ວຍການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນມີຄວາມສະດວກ, ໂປງໃສ່ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການ ດັ່ງນີ້: 1. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ ສປປ ລາວ ສາມາດຊໍາລະພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານດ້ວຍຕົນເອງ ຜ່ານ 6 ທາງເລືອກຄື: ຊໍາລະຜ່ານລະບົບເຄົ້າເຕີທະນາຄານ (Counter); ຊໍາລະຜ່ານທາງອອນລາຍ (ຊໍາລະຜ່ານ BCEL One ຫຼື BCEL i-bank ແລະ ຊ່ອງທາງອອນລາຍທະນາຄານຕົວແທນ); ຊໍາລະຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ (ATM); ຊໍາລະຜ່ານຕູ້ອັດຕະໂນມັດ (Kiosk), ຊໍາລະຜ່ານຈຸດໃຫ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (BCOME) ແລະ ຊໍາລະຜ່ານທະນາຄານຕົວແທນ; ກໍລະນີ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃນການຊໍາລະໃນກໍລະນີຂ້າງເທີງ ຫຼື ບໍ່ມີໜ່ວຍງານບໍລິການທະນາຄານ ແລະ ຕົວແທນຮັບຊໍາລະສາມາດຊໍາລະຜ່ານຫ້ອງການການເງິນບ້ານບ່ອນທີ່ດິນຕັ້ງຢູ່ ສ່ວນເອກະສານປະກອບໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ທີ 2 ຂອງແຈ້ງການສະບັບນີ້

2. ການຊໍາລະພາສີທີ່ດິນປະຈໍາປີຕ້ອງໄດ້ສະແດງເອກະສານ ດັ່ງນີ້: ໃບຕາດິນ ແລະ ໃບເກັບເງິນພາສີທີ່ດິນຂອງປີຫຼ້າສຸດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃບເກັບເງິນພາສີທີ່ດິນຂອງປີຫຼ້າສຸດ ຫຼື ໃບຕິດຕາມເສຍພາສີທີ່ດິນ ( ກໍລະນີບໍ່ມີໃບຕາດິນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ ); ເອກະສານຢັ້ງຢືນທີ່ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ມີສິດອະນຸຍາດອອກໃຫ້ ແລະ ໃບເກັບເງິນພາສີທີ່ດິນຂອງປີຫຼ້າສຸດ;
3. ກໍລະນີ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫາກລະເມີດກ່ຽວກັບພາສີທີ່ດິນຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕາມຄໍາແນະນໍາເພິ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 3909/ກງ ລົງວັນທີ 04 ທັນວາ 2018 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ມາແຈ້ງເສຍພາສີທີ່ດິນຊັກຊ້າເກີນເວລາຈະຖືກປັບໃໝ 10% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງເສຍພາສີທີ່ດິນໃນປີ; ຜູ້ທີ່ແຈ້ງເສຍພາສີທີ່ດິນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບສິດໃຊ້ ແລະ ສິດນໍາໃຊ້ແລ້ວ ຈະຖືກປັບໃໝ 30% ຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງເສຍພາສີທີ່ດິນໃນປີ; ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມແຈ້ງເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບສິດໃຊ້ ແລະ ສິດນໍາໃຊ້ ຈະຖືກປັບໃໝຕາມກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:
ປີທີ່ໜຶ່ງ ໃຫ້ເສຍພາສີທີ່ດິນຄືນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ພ້ອມຄ່າປັບໃໝ 100% ຂອງຈໍານວນເງິນຕ້ອງເສຍ; ປີທີສອງ ໃຫ້ເສຍພາສີທີ່ດິນຄືນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ພ້ອມຄ່າປັບໃໝ 150% ຂອງຈໍານວນເງິນຕ້ອງເສຍ; ປີທີສາມ ໃຫ້ເສຍພາສີທີ່ດິນຄືນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ພ້ອມຄ່າປັບໃໝ 200% ຂອງຈໍານວນເງິນຕ້ອງເສຍເປັນຕົ້ນ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນ: ຂ່າວເສດຖະກິດການຄ້າ