ແລ້ງໜັກຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ປະຊາຊົນຂາດນໍ້າກິນ-ນໍ້າໃຊ້

516

ສະພາບໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ພວມເປັນບັນຫາອຸປາສັກຂອງການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງປະຊາຊົນຊາວແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ມາຮອດປັດຈຸບັນພວມປະສົບໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ແກ່ຍາວມາຈາກປີຜ່ານມາ ຈົນມາຮອດປີນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບໄພແຫ້ງແລ້ງຮ້າຍແຮງ ແລະ ໜັກໜ່ວງກວ່າເກົ່າເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າຫຼາຍສາຍຕ່າງໆບົກແຫ້ງ, ປະຊາຊົນຂາດນໍ້າກິນ-ນໍ້າໃຊ້ ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີຝົນຕົກ

ຈາກສະພາບການດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສີຕັນ ເພນຈັນທາ ຫົວໜ້າຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະພາບໄພແຫ້ງແລ້ງຢູ່ບັນດາບ້ານຕ່າງໆທີ່ຕິດກັບສາຍນໍ້າພາຍໃນເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງການລົງເກັບກໍາໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ວັນທີ 21 ມີນາ 2020 ເຊິ່ງໄດ້ລົງເຂດບ້ານ, ສາຍນໍ້າ ແລະ ສາຂາຂອງສາຍນໍ້າ ພາຍໃນເມືອງຫຼວງນໍ້າທາຄື: 1 ເຂດນໍ້າທຸງ, ບ້ານບໍ່ເຕ່ນ, ນໍ້າແກນ້ອຍ, ນໍ້າແກໃຫຍ່,ຫ້ວຍນໍ້າຂຸ່ນ, 2 ສາຍນໍ້າກົ່ງ, ນໍ້າລ້າ, ນໍ້າເຫຼືອງ, ນໍ້າມັດເກົ່າ, ນໍ້າຈ່ຽນ, 3 ສາຍນໍ້າແງ້ນ, ນໍ້າຢ໋າງ, ນໍ້າມັດໃໝ່, ນໍ້າຈ່ຽນຕອນເທິງ, ນໍ້າຮອຍ, 4 ສາຍນໍ້າຕະລານ, ນໍ້າຂອນ, ນໍ້າແຊ ແລະ 5 ສາຍນໍ້າຫ້າ, ນໍ້າລື ໂດຍກໍາເກັບສະພາບສາຍນໍ້າບົກແຫ້ງ, ການຂາດແຄນນໍ້າກິນ-ນໍ້າໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ, ສາເຫດຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ, ວິທີແກ້ໄຂຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ຕາມການສະເໜີຂອງບ້ານ ຄາດວ່າການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈະໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນເດືອນມີນາ 2020

ຜ່ານການລົງເກັບຂໍ້ມູນຂອງບັນດາບ້ານຈໍານວນໜຶ່ງ ພົບເຫັນວ່າແມ່ນໍ້າສາຍຕ່າງໆບົກແຫ້ງຫຼາຍ, ບາງສາຍນໍ້າບົກແຫ້ງຂາດບໍ່ມີນໍ້າໄຫຼ, ປະຊາຊົນຂາດນໍ້າກິນ-ນໍ້າໃຊ້ ລະບົບນໍ້າລິນບໍ່ພຽງພໍ ຍ້ອນນໍ້າຍອດຫ້ວຍບົກແຫ້ງ, ຍ້ອນມີການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າເທິງຍອດນໍ້າ, ໄພໄໝ້ລາມປ່າ, ການຖາງປ່າປູກເຂົ້າເນີນສູງ, ການຫັນປ່ຽນຂອງດິນປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດມາເປັນດິນກະສິກໍາປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ແມ່ນໍ້າບາງສາຍເປິເປື້ອນຍ້ອນການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍໃສ່ແມ່ນໍ້າ

ບາງພື້ນທີ່ການສ້າງຄູກັນເຈື່ອນການຖົມດິນຕັນສາຍນໍ້າ ແລະ ມີການດັດແລວສາຍນໍ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະພາບໄພແຫ້ງແລ້ງຢູ່ພາຍໃນແຕ່ລະບ້ານແລ້ວ ທາງທີມງານຈະໄດ້ສະເໜີໄປຍັງຂັ້ນເທິງເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກ້ໄຂ.
ຂ່າວຫຼວງນ້ຳທາ