ສາທາຈະເຮັດການອະນາໄມ2ສະຖານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເກີດພະຍາດໂຄວິດ19

560

ພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 379 /ພສທ ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ເຖິງຜູ້ປະກອບການ ບ້ານພັກສາຍລົມ ແລະ ຫໍພັກຊີເກມ(ມຊ)

ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງ ເລື່ອງ ໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການອະນາໄມ ຂ້າເຊື້ອໃນສະຖານທີ່ຫໍພັກຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນແຈ້ງການ