ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

596

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 16 ມີນາ 2020, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ) ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າຈາກ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ບໍລິສັດກວດສອບພຣາຍສ໌ວໍເຕີ້ເຮົ້າສ໌ກູເປີ້ສ໌ (ລາວ) ຈໍາກັດ (PWC) ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ)

ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງການລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງ ຜ-ຟຟລ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ໃນຖານະບໍລິສັດຈົດທະບຽນ. ນອກນັ້ນ, ຜ-ຟຟລ ຍັງໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການທີ່ດີ (Good Corporate Governance) ຂອງບໍລິສັດ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2020.

Lao Securities Exchange in cooperation with Lao Securities Commission Office and Securities Companies honorably welcomed High-ranking Government Officials from Training Course on National Defend- Public Security at Kaysone Phomvihane Military Institution on 13 March 2020 at 8th Floor Grand Meeting Room, LSX Building.