ສຳເລັດຝຶກອົບຮົມ ລະບົບບັນຊີວິສາຫະກິດ ໃຫ້ພະນັກງານບັນຊີ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ສສງ ຊຸດທີ 1

783

ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2020 ກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນໄດ້ສຳເລັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມອບໃບ­ຢັ້ງ­ຢືນຜົນສຳເລັດກ່ຽວກັບລະບົບບັນຊີວິສາຫະກິດ (ລະບົບປັບປຸງ) ຊຸດທີ 1 ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາໃໝ່ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0369/ກງ, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2020 ໃຫ້ພະ­ນັກ­ງານກົມບັນຊີກະຊວງການເງິນ, ຄູ–ອາຈານສອນວຽກງານບັນຊີວິສາຫະກິດຂອງສະຖາບັນເສດຖະກິດ–ການເງິນ (ສສງ).

ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວດຳເນີນເປັນເວ­ລາ 5 ວັນ (ນັບແຕ່ວັນທີ 17–21 ກຸມພາ 2020) ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນວິທະ­ຍາ­ກອນຂອງທ່ານ ວັນໄຊ ທອງສີທາວົງ ຫົວ­ໜ້າພະແນກນິຕິກຳ ກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ, ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມບັນດານັກສຳມະນາກອນໄດ້ຮັບການນຳສະເໜີຮູບແບບເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ຜັງບັນຊີ, ແນະນຳວິທີການບັນທຶກບັນຊີຕາມວິທີການແບບໃໝ່ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ ແລະ ການສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນສຳລັບວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ. ໂດຍໄດ້ລົງເລິກແນະ­ນຳກ່ຽວກັບຄວາມສຳ­ນຶກທາງດ້ານເສດ­ຖະ­ກິດຂອງບັນ­ດາລາຍ­ການເຄື່ອນໄຫວ, ຮູບແບບລາຍ­ການເຄື່ອນໄຫວ 5 ໝວດບັນຊີ, ການຈັດວາງລະບົບບັນຊີວິສາຫະກິດ, ຕົວຢ່າງປະກອບໃນການສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນຕາມຮູບແບບໃໝ່ ແລະ ຕົວຢ່າງປະກອບການສ້າງໃບລາຍງານສົມທຽບຜົນໄດ້ຮັບດ້ານບັນຊີ ແລະ ດ້ານອາກອນ (ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019).

ທັງນີ້, ແນ່ໃສ່ເພື່ອຍົກລະ­ດັບຄວາມຮູ້ດ້ານວຽກງານການບັນຊີວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພະ­ນັກ­ງານ ກົມບັນຊີກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄູ–ອາຈານ ສອນວຽກງານບັນຊີວິສາຫະກິດເພື່ອນຳ­ໄປຈັດຕັ້ງປະ­ຕິ­ບັດຕົວຈິງ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອ­ກະພາບກັນ ແລະ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມອບໃບຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ ນາງ ດາວອນ ທອງຈັນ ຫົວ­ໜ້າກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ, ມີຄະນະກົມບັນຊີ, ພະ­ນັກ­ງານວິຊາການກົມບັນຊີ, ຄູ–ອາຈານສະຖາບັນເສດຖະກິດ–ການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ.