ປີດຽວ ທະນາຄານນະໂຍບາຍໜ່ວຍບໍລິການເມືອງໄຊຍະບູລີປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ເຖິງ 5 ຕື້ກວ່າກີບ

482

ປີຜ່ານມາ ທະນາຄານນະໂຍບາຍໃນ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອເງິນກູ້ໄດ້ເຖິງ 5,16 ຕື້ກີບ, ຂະນະທີ່ຕາມແຜນການປ່ອຍສິນເຊື່ອປະຈໍາປີ 2019 ພຽງ 1,9 ຕື້ກີບ, ສ່ວນການເກັບຕົ້ນທຶນຄືນໃນປີ 2019 ໄດ້ທັງໝົດ 39,60 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 56,86 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 69,64%.

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ເປັນໜຶ່ງໃນທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ, ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນເມືອງທຸກຍາກ, ຈຸດສຸມ, ບ້ານທິດນໍາ 3 ສ້າງ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ, ເຊິ່ງມີ 3 ປະເພດເງິນກູ້ຄື: ເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 5%ຕໍ່ປີ, ເງິນກູ້ໄລຍະກາງ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6% ຕໍ່ປີ ແລະ ເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 7% ຕໍ່ປີ. ສໍາລັບປີ 2019 ຜ່ານມາ ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ທັງໝົດ 5,16 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ຈັນທາ ແສນຄໍາ ຫົວໜ້າ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ່ວ່າ: ທະນາຄານດັ່ງກ່າວຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງ ໄຊສະຖານ, ເມືອງ ທົ່ງມີໄຊ ແລະ ເມືອງ ຊຽງຮ່ອນ, ຮັບຜິດຊອບເຄື່ອນໄຫວປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນບ້ານເປົ້າໝາຍທຸກຍາກ, ບ້ານສາມສ້າງ, ຈຸດສຸມພາຍໃນ 11 ເມືອງທົ່ວແຂວງ ເຂົ້າໃນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດຂະໜາກນ້ອຍຈໍານວນໜຶ່ງ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມດັ່ງກ່າວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ໃນ 1 ປີຜ່ານມາຕາມແຜນປ່ອຍສິນເຊື່ອປະຈໍາປີ 2019 ຈໍານວນ 1,9 ຕື້ກີບ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ 5,16 ຕື້ກີບ, ສ່ວນການເກັບຕົ້ນທຶນຄືນໃນປີ 2019 ໄດ້ທັງໝົດ 39,60 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີແມ່ນ 56,86 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 69,64%, ການເກັບໜີ້ NPL ໄດ້ທັງໝົດ 11,85 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ຍອດໜີ້ຄ້າງປີ 2018 ແມ່ນ 41,34 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 28,66%, ສາມາດເກັບດອກເບ້ຍໄດ້ທັງໝົດ 11,72 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນປີ 14,22 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 82,41%.

ສໍາລັບແຜນປີ 2020 ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ໄດ້ 1,25 ຕື້ກີບ, ສືບຕໍ່ລົງເກັບຕົ້ນທຶນທີ່ຄົບງວດຊໍາລະ, ຕົ້ນທຶນກາຍສັນຍາ, ເກັບດອກເບ້ຍຄ້າງເກົ່າ ແລະ ດອກເບ້ຍເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ທີ່ຕິດພັນກັບພະນັກງານພາຍໃນທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ໜີ້ຕິດພັນກັບນັກທຸລະກິດ, ບຸກຄົນນອກກຸ່ມ, ໃນກຸ່ມເອົາເງິນກູ້ແທນກັນ, ການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ, ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ

ໂຕນໜີ ແລະ ເສຍຊີວິດໃຫ້ຫຼຸດລົງ ເຊັ່ນ: ເກັບໜີ້ຄົບກໍານົດສັນຍາປີ 2020 ຈໍານວນ 19,10 ຕື້ກີບ ໃຫ້ໄດ້ 80%, ເກັບໜີ້ NPL ຍອດຄ້າງທ້າຍປີ 2019 ຈໍານວນ 54,69 ຕື້ກີບ ໃຫ້ໄດ້ 30%, ເກັບດອກເບ້ຍຄ້າງທ້າຍປີ 2019 ຈໍານວນ 20,58 ຕື້ກີບ ໃຫ້ໄດ້ 80% ແລະ ດອກເບ້ຍເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 80%.

ທ່ານ ຈັນທາ ແສນຄໍາ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາມຂອງສັນຍາມີປະສິດທິຜົນ, ທາງທະນາຄານນະໂຍບາຍແມ່ນໄດ້ວາງມາດຕະການເຊັ່ນ: ກ່ອນປ່ອຍສິນເຊື່ອຈະໄດ້ສົມກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ, ຄະນະພັກກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຫົວໜ້າກຸ່ມການຜະລິດລົງກວດກາຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ກູ້ຢືມໃຫ້ລະອຽດ

ກວດກາບັນດາເປົ້າໝາຍເງິນກູ້, ຄອບຄົວທີ່ກູ້ຢືມໃຫ້ເຖິງເຮືອນ ແລະ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສະຕິຕໍ່ການນໍາໃຊ້ເງິນກູ້, ການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຄືນໃຫ້ທະນາຄານໄດ້ຕາມກໍານົດເວລາຂອງສັນຍາ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ