ສ່ວຍສາອາກອນ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າໃນລະບົບ ອມພ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີນີ້.

636

ປີ 2019 ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນໄດ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ລະບົບການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຜ່ານລະບົບເອເລັກໂທຣນິກ TaxRIS ໄດ້ທັງໝົດ 15 ແຂວງ 10 ເມືອງ ແລະ 3 ນະຄອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ແລະ ພາສີທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ຜ່ານການຕີລາຄາພົບວ່າ: ມີຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ມອບລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານລະບົບດັ່ງກ່າວ ກວມເຖິງ 90% ແລະ ໃນນັ້ນ, ຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານກວມເອົາເກືອບ 60% ຂອງລາຍຮັບສ່ວນສາອາກອນໃນປີ 2019.

 

ທ່ານ ປອ. ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ກ່າວລາຍງານໃນກອງປະຊຸມວຽກງານການເງິນປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2020 ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບການທີ່ພົ້ນເດັ່ນສິ່ງທ້າທາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ວຽກງານແຜນການຈຸດສຸມ ວ່າ: ການປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໃນສົກປີ 2019 ນີ້ໄດ້ດໍາເນີນໄປໃນທາມກາງສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາມີທັງອັນສະດວກ, ເອື້ອຍອໍານວຍ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ມີຫຼາຍສິ່ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນເປັນຕົ້ນໄດ້ທົບທວນນິຕິກໍາທີ່ສະໜັບສະໜູນການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງຕົນ.

ໃນນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍໃໝ່ 3 ສະບັບ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບເພື່ອຮັບປະກັນການເພີ່ມລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອຮັບ ປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີປະສິດທິຜົນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ປັບປຸງການກວດກາຫຼັງການແຈ້ງລາຍຮັບໃນການຕິດຕາມກວດກາໄລ່ລ່ຽງການປະຕິບັດພັນທະຜູ້ເສຍອາກອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດ, ສ່ວນການປັບປຸງການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນປີ 2019 ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ລະບົບການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຜ່ານລະບົບ TaxRIS ກວມໄດ້ທັງໝົດ 15 ແຂວງ 10 ເມືອງ 3 ນະຄອນ, ຫັນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ແລະ ພາສີ ທີ່ດິນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ຜູ້ເສຍພັນທະຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານຫຼາຍຂຶ້ນ ສັງລວມແລ້ວຂະບວນການສົ່ງເສີມການແຈ້ງລາຍຮັບ ແລະ ມອບລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ TaxRIS ກວມເຖິງ 90% ແລະ ໃນນັ້ນ, ຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານກວມເອົາເກືອບ 60% ຂອງລາຍຮັບສ່ວນສາອາກອນໃນປີ 2019.

ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ອມພ) ກວມເອົາພຽງແຕ່ 9% ຂອງຈໍານວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ, ຄາດຄະເນຈະເກັບລາຍຮັບໄດ້ 2.963 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 25,83% ຂອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ. ເວົ້າສະເພາະຫົວໜ່ວຍມອບເໝົາທັງໝົດມີ 53.900 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນ, ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າ 400 ລ້ານກີບຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປກວມຫຼາຍກວ່າ 30%.

ຍົກຕົວຢ່າງໃນ 4 ແຂວງເຊັ່ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ໃນປີ 2019 ຜ່ານມາມີເປົ້າໝາຍຂະຫຍາຍຈາກຫົວໜ່ວຍມອບເໝົາເຂົ້າສູ້ລະບົບ ອມພ ຈໍານວນ 1.132 ຫົວໜ່ວຍ, ແຕ່ປະຕິບັດສໍາເລັດໄດ້ພຽງ 407 ຫົວໜ່ວຍ ກວມພຽງແຕ່ 36% ຂອງເປົ້າໝາຍ.

ສ່ວນປີ 2020 ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການເລກທີ 2720/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 ຊຶ່ງເປັນນິຕິກໍາຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຕ້ອງຖືບັນຊີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ, ຕ້ອງນໍາໃຊ້ ແລະ ອອກໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກ່ຽວກັບໃບເກັບເງິນ; ສືບຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ອມພ) ຈາກປີ 2019 ພຽງ 9% ໃນປີ 2020 ເພີ່ມຂຶ້ນກວມປະມານ 15-16% ຂອງຈໍານວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຕິບັດການຖືບັນຊີຈຸນລະວິສາຫະກິດທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ກໍານົດອອກ ແລະ ແຈ້ງມອບລາຍຮັບຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້