ເຊກອງເລີ່ມລົງມື! ຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ

500

ແຂວງເຊກອງ ເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ແນໃສ່ເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍສຸມໃສ່ 2ເມືອງຄື ເມືອງທ່າແຕງ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ.

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື (ຄສກສ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2019 ທີ່ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ແຂວງເຊກອງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ, ປະທານຊີ້ນໍາໂຄງການ ຄສກສ ຂັ້ນແຂວງ, ທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສົງຄາມ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ, ກະຊວງກະສິກໍາ; ພ້ອມນີ້ ກໍມີທ່ານເຈົ້າເມືອງທ່າແຕງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງດາກຈຶງ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ຄສກສ ຈາກ 5 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ບຸນສົ່ງ ລໍາມະຍົດ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ຄສກສ ແຂວງເຊກອງ ກ່າວວ່າ: ໂຄງການ ຄສກສ ເປັນອີກໂຄງການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຊຶ່ງຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 6 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ ແລະແຂວງເຊກອງ ໂດຍມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ຮອດປີ 2025 ແລະວິໃສທັດ 2030 ເປັນຕົ້ນແມ່ນສົ່ງເສີມການປັບປຸງຂອດການແຂ່ງຂັນການຜະລິດເຂົ້າ ແລະການຜະລິດພືດຜັກເປັນສິນຄ້າ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ພັດທະນາການຜະລິດຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ ມູນຄ່າ ໃຫ້ມີຫຼາກຫຼາຍຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງ ການ ແລະແຜນງານຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງລັດຖະບານ.

ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານກະສິກໍາໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງ, ການເກັບຮັກສາ, ການກວດກາຄຸນນະພາບການຜະລິດກະສິກໍາ, ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຊີວະພາບ ແລະການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວິຊາການ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອໍານວຍໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດກະສິກໍາທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ທ່ານ ບຸນສົ່ງ ລໍາມະຍົດ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ສະເພາະແຂວງເຊກອງ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດເອົາ 2 ເມືອງ 24 ບ້ານຄື: ເມືອງທ່າແຕງ 9 ບ້ານ, ໃນນີ້ມີບ້ານຫຼັກຂາວ, ປົ່ງໃໝ່, ໜອງກັນ, ໂກງຕາຢູນ, ຫ້ວຍຊາຍ, ທ່າແຕງເໜືອ, ທ່າແຕງໃຕ້, ຫົວເຊໂດນ ແລະບ້ານປະແຫຼງເໜືອ; ເມືອງດາກຈຶງມີ 15 ບ້ານຄື: ບ້ານດາກຈຶງ, ໂນນສະຫວັນ, ງອນດອນ, ດາກບອງ, ດາກມວນ, ດາກດິນ, ດາກເອີຍ, ດາກວາງ, ດາກວໍ, ດາກຣັນ, ຕຣ້ອງເມືອງ, ດາກເຕຼິບ, ດາກແຢນ, ດາກສຽງເອ ແລະບ້ານຈະລິງ.

ທີ່ມາ: ຂ່າວເຊກອງ