ແຈ້ງປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ ເລີ່ມອາທິດໜ້າ

412

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1810/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ 2019 ເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເລື່ອງ ແຈ້ງປັບລາຄ່າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໃັ້ປະຕິບັດລາຄາຂາຍຍ່ອຍໃໝ່ ໃນເທດສະບານແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນດັ່ງນີ້:

ຕາມຕະລາງ

ລາຄາໃໝ່ນີ້ ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 16 ທັນວາ 2019 ເວລາ 6:00ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ສໍາລັບການປັບລາຄານໍ້າມັນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ ຄື: ແອັດຊັງພິເສດ ປັບລົງ 180 ກີບ ຕໍ່ ລິດ(ຈາກ 10.860 ກີບ ຕໍ່ ລິດ ເປັນ 10.680 ກີບ ຕໍ່ ລິດ), ແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບລົງ 30 ກີບ ຕໍ່ ລິດ (ຈາກ 9.500 ກີບ ຕໍ່ ລິດ ເປັນ 9.470 ກີບ ຕໍ່ ລິດ ) ແລະ ກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 110 ກີບຕໍ່ລິດ(ຈາກ 8.550 ກີບ ຕໍ່ ລິດ ເປັນ 8.660 ກີບ ຕໍ່ ລິດ), ທັງນີ້ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປໍ້າຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ສ່ວນການຄິດໄລພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຍມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 1370/ກຄພນ.ຄສລ ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2019 ຈົນກ່ວາຈະມີການປ່ຽນແປງ